Dąbrowica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 lutego 2018

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka 190 o pow.0.05 ha

Stan prawny: KW-TR1O/00064817/8- właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

Działka nr 190  oznaczona jest symbolami : RL – tereny rolne z możliwością zalesienia oraz KDL- tereny tras i urządzeń komunikacji drogowej, ZL- tereny leśne

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.000,00 zł + 23%  VAT.

Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony

Przetarg odbędzie się dnia 16 marca 2018 r.w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26 w pok. nr 3 o godz. 900

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się najpóźniej do dnia 12 marca 2018 r. na rachunku bankowym gminy  nr 27 85890006 0260 0110 0001 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz  Filia w Bochni.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygra przetarg. Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Bochnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Przetarg na działkę 190 w Dąbrowicy podlega przepisom art.37 pkt a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz.U.2017, poz.788 t.j.), stąd też Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tej nieruchomości. 

Szczegółowe informacje na temat w/w przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok.3  pod nr tel.14 6116020 .

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bochnia www.bochnia-gmina.pl (zakładka nieruchomości na sprzedaż) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia, na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bochni ul.Kazimierza Wielkiego 26  oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Dąbrowica, Gorzków, Majkowice.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plan zagospodarowania

    plan zagospodarowania