Czym jest i do czego uprawnia dowód osobisty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dowód osobisty to dokument:

 • stwierdzający tożsamość osoby
 • poświadczający obywatelstwo polskie
 • uprawniający do przekraczania granic państw:
  • członkowskich Unii Europejskiej
  • wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej
  • niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze  Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Wydanie dowodu osobistego to czynność materialno – techniczna organu gminy, mająca na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby uprawnionej lub zobowiązanej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie, brak trybu odwoławczego.

Wzór dowodu osobistego