Stanisławice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31 sierpnia 2018

Położenie: Stanisławice

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 583/119 o pow. 0,08 ha.

Stan prawny: TR1O/00081092/4 - właściciel Gmina Bochnia.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (działka bez prawa zabudowy).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 10 000,00 zł + 23% vat.

Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

Przetag odbędzie się dnia 2 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26 w pok. nr 3 o godz. 9:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się najpóźniej do dnia 27 września 2018 r. na rachunku bankowym gminy nr 27 8589 0006 0260 0110 0001 0004 Bank Spółdzieczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz Filia w Bochni.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygra przetarg.

Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Bochnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje na temat w/w przetargu moża uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok. 3 pod nr tel. 14 690-11-35.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bochnia www.bochnia-gmina.pl (zakładka nieruchomości na sprzedaż) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26 oraz na tablicach ogłoszeń w Stanisławicach oraz w Siedlcu.    

Galeria

  • Powiększ zdjęcie