VI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 maja 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje VI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 14 maja 2019 r. o godzinie 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

 

Proponowany porządek obrad:

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Ustalenie porządku obrad.

III.   Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji.

IV.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

V.   Podjęcie uchwał w sprawie:

1.     skargi na Wójta Gminy Bochnia oraz Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.”

2.     uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia.

VI.    Zapytania i wolne wnioski.

VII.   Zakończenie obrad VI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.      

Link do transmisji:

Imienny wykaz głosowań

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie