Zawiadomienie XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 lutego 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz.506) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 12 lutego 2020 r. o godzinie 10:30w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Proponowany porządek obrad

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

II.   Ustalenie porządku obrad.

III.   Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji.

IV.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

V.   Podjęcie uchwał w sprawie:

1.     zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bochnia na lata 2020-2031,

2.     zmiany Uchwały nr XIII/105/19 Rady Gminy Bochnia w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Bochnia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

3.     zmiany uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. dotyczącej zasad      i trybu udzielenia dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych pokryć dachowych lub elewacji z budynków mieszkalnych na terenie swoich nieruchomości,

4.     wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych,

5.     przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Bochnia.

VI.    Zapytania i wolne wnioski

VII.    Zakończenie obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.      

 

Link do transmisji