Zaproszenie do złożenia oferty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

19 sierpnia 2016

Dotyczy: „Opracowania dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bogucice” w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-056/16 ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne - SPR  Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

Więcej szczegółów dotyczących postępowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia pod linkiem:

https://bip.malopolska.pl/ugbochnia/Article/get/id,1229319.html