Siedlec

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 sierpnia 2017

Działka niezabudowana oznaczona nr 226 o pow.0.22 ha

Stan prawny: KW-TR1O/00072040/9 – właściciel Gmina Bochnia – działka bez obciążeń.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolami: MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, R1 – tereny rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.300,00 zł za 1 ar + 23 % VAT

Przetarg odbędzie się dnia 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26 w pok. nr 3 o godz.900.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się najpóźniej do dnia 12 września 2017 r. na rachunku bankowym gminy  nr 27 85890006 0260 0110 0001 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz  Filia w Bochni.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygra przetarg. Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Bochnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje na temat w/w przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok.3  pod nr tel.14 6116020 .

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bochnia www.bochnia-gmina.pl (zakładka nieruchomości na sprzedaż) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia, na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bochni ul.Kazimierza Wielkiego 26  oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Siedlec, Stanisławice.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Siedlec

    Siedlec