Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia „Montaż linii produkcyjnej w hali produkcyjnej C2 oraz dopalacza termicznego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na terenie zakładu AR Carton Kraków Sp. z o.o., Stanisławice 360, 32-015 Kłaj”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

14 lipca 2017

          Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia, że dniu 14.07.2017 r. wydał postanowienie znak RiG.6220.4.2017 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn:

 

„Montaż linii produkcyjnej w hali produkcyjnej C2 oraz dopalacza termicznego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na terenie zakładu AR Carton Kraków Sp. z o.o., Stanisławice 360, 32-015 Kłaj”.

Inwestor:AR Carton  Kraków Sp. z o.o. Stanisławice 360, 32- 015 Kłaj

Z treścią  postanowienia oraz pozostałej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14  611-60-20)

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia  14 lipca 2017 r.

Bip komunikat