Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 lipca 2017

Wójt Gminy Bochnia ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedura zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwała nrXXIX/286/17 Rady Gminy Bochnia z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Bochnia w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie 15 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji tj. przedstawicieli mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy, Rady Gminy i Urzędu Gminy. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie.

Termin, sposób i miejsce składania deklaracji na członka Komitetu Rewitalizacji. 
Nabór kandydatów na członków Komitety Rewitalizacji prowadzony będzie od 17 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.  Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji następuje na podstawie pisemnej deklaracji. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

  1. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26 32-700 Bochnia,
  2. Bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Gminy Bochnia w godzinach pracy urzędu,
  3. Drogą elektroniczną w formie skanu deklaracji na adres fundusze@bochnia-gmina.pl wpisując w temacie wiadomości Nabór członków Komitetu Rewitalizacji.

Deklaracje niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze deklaracji, złożone przed ogłoszeniem naboru lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Bochnia. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Bochnia zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

 

                                                                                                                              /-/  Marek Bzdek

                                                                                                                             Wójt Gminy Bochnia 

Załączniki:

  1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji.
  2. Deklaracja na członka Komitetu Rewitalizacji (mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizację pozarządowe).
  3. Deklaracja na członka Komitetu Rewitalizacji (przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy, jednostek organizacyjnych).
  4. Zarządzenie Wójta Gminy Bochnia.