Ogłoszenie Wójta Gminy Bochnia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 sierpnia 2017

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXVII/240/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 24.01.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia (od 18.08.2017 r. do 31.08.2017 r. w godz. od 8:00 do 12:00; od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. w godz. od 11:00 do 15:00).

Zgodnie z art. 11 pkt 11 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące projektu studium.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Bochnia lub na adres: Urząd Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2017 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. w Wiejskim Domu Ludowym w miejscowości Łapczyca w godz. od 11:00 do godz. 14:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia,

- o prognozie oddziaływania na środowisko do ww. studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt studium wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wyżej.

Zgodnie z art. 40 ustawy z 3 października 2008 r., uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia,

  2. ustnie do protokołu, w Wydziale Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: ug@bochnia-gmina.pl w terminie do dnia 9 października 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bochnia.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Marek Bzdek

Wójt Gminy Bochnia

 https://bip.malopolska.pl/