Projekt przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 października 2017

Wójt Gminy Bochnia oraz Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Bochni zapraszają uczniów Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów do udziału w projekcie „Mama, tata, siostra, brat to mój cały świat”.

Rodzina to ciepło, miłość i zaufanie. Rodzina to ludzie gotowi ci pomóc. Rodzina to dar najważniejszy ze wszystkich. Celem projektu będzie podjecie działań profilaktycznych i edukacyjnych na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych zjawiskiem przemocy. Wieloaspektowość zjawiska przemocy wymusza podjęcie różnorodnych działań, które skierowane są do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy, nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci zamieszkujących na terenie gminy Bochnia. Zadaniem projektu jest wzmacnianie pozytywnych relacji w rodzinie, propagowanie więzi rodzinnych, zachęta do refleksji nad rolą rodziny widzianą oczami dziecka, próba odkrywania i rozwój talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży. 

W ramach projektu planowanych jest kilka działań:

 1. Konkurs dla dzieci i młodzieży pt. „Mama, tata, siostra, brat to mój cały świat” 

Ogłoszony zostanie konkurs na prace przedstawiające rodzinę oczami dzieci. Celem konkursu jest ukazanie pozytywnych więzi i interakcji zachodzących w rodzinie, rozwijanie intencji twórczej i kreatywności wśród dzieci i młodzieży. Prace przedstawiać mają rodzinę jako dobro, z którego inspirację i siłę do życia czerpie młody człowiek. Mają ukazywać, jakie wspólne zajęcia służą wzmacnianiu więzi rodzinnych, pokazywać wyobrażenie dzieci i młodzieży na temat tego, co sprawia, że rodzina jest szczęśliwa. Prace konkursowe należy dostarczać w terminie do 30 listopada 2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Łapczycy. Dla uczestników konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Bochnia oraz Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia Dziennego w Bochni. Szczegóły konkursu dostępne są w załączonym regulaminie.

 2. Zajęcia o rodzinie według zaproponowanego scenariusza 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przeprowadzenie na terenie placówki zajęć na temat rodziny według dostarczonego scenariusza, dostosowanego do wieku odbiorców. Celem zajęć jest wskazanie uczestnikom, że czas spędzony z rodziną, z dala od telewizji, tabletów, telefonów i komputerów jest najważniejszy, uwydatnienie roli dziecka w rodzinie. Zajęcia będzie przeprowadzać nauczyciel lub pedagog szkolny. Gotowe scenariusze zajęć dostarczone zostaną przez organizatorów projektu. Zajęcia będą okazją do rozmowy na temat własnej rodziny, będą dostosowane do wieku odbiorców i będą miały formę pozwalającą na twórczą pracę dzieci i młodzieży.  

3. Warsztaty z psychologiem

Dla zainteresowanych placówek przeprowadzone zostaną warsztaty dla dzieci i młodzieży z psychologiem. Celem warsztatów będzie ukazanie, iż dzieci mają również swoją rolę do odegrania w rodzinie i jest to rola bardzo ważna. Chcemy uświadomić dzieciom, że ich pomysły są interesujące, wartościowe, że mogą być siłą sprawczą pozytywnych zmian w swojej rodzinie. Dzięki udziałowi w warsztatach będą potrafiły docenić wartość rodziny, jej ważną rolę w swoim życiu, pobudzą kreatywność we wspólnym spędzaniu czasu, uświadomią dzieciom, że dom rodzinny będzie zawsze miejscem, do którego chce się wracać. Liczba warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli zaistnieje potrzeba i zebrane zostaną odpowiednie grupy osób, zorganizowane zostaną również warsztaty dla rodziców. Ich zadaniem będzie uświadomienie rodzicom, iż mimo wielu ról, obowiązków, zainteresowań i innych zobowiązań trzeba znaleźć czas dla własnych dzieci. Nie chodzi tu o liczbę wspólnie spędzonych godzin, lecz o to, co w tym czasie robimy, co jeszcze moglibyśmy zrobić w przyszłości, a także o to, czy na pewno jest to nas wspólny czas.

 4. Warsztaty świetlicowe o tematyce rodzinnej

Na placówkach Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego w oddziałach w Stanisławicach, Gawłowie, Nieszkowicach Wielkich i Łapczycy wychowawcy przeprowadzą cykl zajęć poświęconych tematyce rodziny. Wychowawcy opracują autorskie scenariusze zajęć. 

Projekt realizowany będzie od 3 października do 30 listopada 2017 r. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego nastąpi 8 grudnia 2017 r.,  a uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w Wiejskim Domu Kultury w Łapczycy.

 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO
I LITERACKIEGO  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Bochnia i Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Bochni
 2. Konkurs rozpoczyna się 3-go października2017 r. i trwać będzie do 30-go listopada 2017r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Mama, tata, siostra, brat to mój cały świat”.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

Prace konkursowe należy złożyć do 30 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Łapczycy. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną ,fotograficzną, literacką wykonaną w dowolnej technice, mile widziane opowiadania i wiersze. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.  Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8 grudnia. Rozdanie nagród odbędzie się 13 grudnia o godz. 11.00 w WDK w Łapczycy.
 4. Organizatorzy zapraszają na przedstawienie teatralne i zapewniają atrakcyjne nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich. prac
 2. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Renata Puka , kierownik SOWWD, tel.662246760

Galeria

 • Powiększ zdjęcie