Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 października 2017

wpis

Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o część produkcyjno-magazynową oraz budowa budynku stróżówki z wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 253 i 254 w m. Damienice, gm. Bochnia”.

Na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017  poz. 1405) Wójt Gminy Bochnia

informuje

że w dniu 12.10.2017 r., na wniosek PLASTBUD Sp. z o.o. - Spółka komandytowa ul. Poniatowskiego 12, 32-700 Bochnia została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o część produkcyjno-magazynową oraz budowa budynku stróżówki z wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 253 i 254 w m. Damienice, gm. Bochnia”.

      Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy  w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia pok. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Powyższe obwieszczenie umieszczono: 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia
- na stronie BIP Urzędu Gminy Bochnia

Wyk:R.S