Obwieszczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 listopada 2017

wpisNa podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art.49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz.1257) Wójt Gminy Bochnia informuje, że w dniu 8.11.2017 r., na wniosek AR Carton Kraków Sp. z o.o. Stanisławice 360, 32- 015  Kłaj została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Montaż linii produkcyjnej w hali produkcyjnej C2 oraz dopalacza termicznego wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury na terenie zakładu AR Carton Kraków Sp. z o.o., Stanisławice 360, 32-015 Kłaj.”

      Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy  w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia pok. 2, od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta Gminy  Bochna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub  w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Powyższe obwieszczenie umieszczono: 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia

- na stronie BIP Urzędu Gminy Bochnia

- na tablicach ogłoszeń w m. Stanisławice

 

Wyk:R.S