SIEDLEC

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

8 sierpnia 2017

Działka  położona w obrębie Siedlec oznaczona nr 191 o pow. 0.31 ha zabudowana budynkiem po byłym przedszkolu.

Stan prawny: KW - TR1O/00059315/1 – właściciel Gmina Bochnia, dz.III i IV – b/o.   

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, ZN – tereny korytarzy ekologicznych

Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160.000,00 zł


Przetarg odbędzie się dnia 15 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26 w pok. nr 3 o godz.930.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się najpóźniej do dnia 12 września 2017 r. na rachunku bankowym gminy  nr 27 85890006 0260 0110 0001 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz  Filia w Bochni.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygra przetarg. Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Bochnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje na temat w/w przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok.3  pod nr tel.14 6116020 .

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bochnia www.bochnia-gmina.pl (zakładka nieruchomości na sprzedaż) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia, na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bochni ul.Kazimierza Wielkiego 26  oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Siedlec, Stanisławice.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie