Damienice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 grudnia 2017

1.Położenie: Damienice

2.Nieruchomość niezabudowana złożona z działek oznaczonych nr 642/4 o pow.0.04 ha, 643/4 o pow.0.02 ha

3.Stan prawny: KW-TR1O/00053321/4, - właściciel Gmina Bochnia – działki bez obciążeń.

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

 MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

5.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.300,00 zł za 1 ar + 23%  VAT,

6.Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


1.Położenie: Damienice

2.Nieruchomość niezabudowana złożona z działek oznaczonych nr 642/5 o pow.0.04 ha, 643/5 o pow.0.02 ha.

3.Stan prawny: KW-TR1O/00053322/4, - właściciel Gmina Bochnia – działki bez obciążeń.

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

MN2-tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz ZN – tereny korytarzy ekologicznych.        

5.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.700,00 zł  za 1 ar  + 23% VAT

6.Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.


 

Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26 w pok. nr 3 o godz.900 na dz.642/4,643/4, o godz.1000na dz.642/5,643/5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się najpóźniej do dnia 15 stycznia 2017 r. na rachunku bankowym gminy  nr 27 85890006 0260 0110 0001 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz  Filia w Bochni.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygra przetarg. Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Bochnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje na temat w/w przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok.3  pod nr tel.14 6116020 .

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bochnia www.bochnia-gmina.pl (zakładka nieruchomości na sprzedaż) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia, na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bochni ul.Kazimierza Wielkiego 26  oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Damienice.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plan zagospodarowania

    Plan zagospodarowania