GMINA BOCHNIA

Odwodnienie terenu boiska sportowego w miejscowości Stanisławice - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z drenażem odwadniającym na działce nr 585, 583/138 w Stanisławicach

18 lipca 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00260280/01 z dnia 18 lipca 2022 roku

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY eZAMAWIAJĄCY GMINA BOCHNIA

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl/pn/bochnia-gmina/demand/notice/public/66982/details