GMINA BOCHNIA

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztuczną trawą w Damienicach

20 lipca 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00268936/01 z dnia 20 lipca 2022 roku

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY eZAMAWIAJĄCY GMINA BOCHNIA

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl/pn/bochnia-gmina/demand/notice/public/67297/details