GMINA BOCHNIA

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

NOWA DEKLARACJA

Wzór obowiązujący od dnia 10 marca 2020r:

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/105/19 Rady Gminy Bochnia w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Bochnia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Załącznik do deklaracji -Obowiązującej od dnia 10 marca 2020r. OŚWIADCZENIE

 

 

 

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Gminy Bochnia z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/105/19 Rady Gminy Bochnia w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Bochnia oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr III/33/18 Rady Gminy Bochnia z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Podatniku zapoznaj się jeśli nie chcesz zapłacić więcej

Od 20 lutego 2021 roku nastąpiła zmiana w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ZAPŁACISZ DODATKOWO.

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia nie zapłacisz podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami będziesz ukarany przez Urząd Skarbowy :

Jeżeli NIE ZAWIADOMISZ Urzędu Gminy Bochnia o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby firmy, zostanie nałożona na Ciebie kara pieniężna (art. 168d § 3 pkt 1 upea) do wysokości 3.800 zł (art. 168d § 1 upea).
Symulacja kosztów egzekucyjnych, które zostaną pobrane przez urząd skarbowy w przypadku braku zapłaty kwoty z upomnienia.


Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 11,60 zł koszty upomnienia
Razem do zapłaty wierzycielowi 31,60 zł


W przypadku ściągnięcia przymusowego przez urząd skarbowy:

Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 168,76 złotych.