GMINA BOCHNIA

PROGRAMY REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

Artykuły

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

24 stycznia 2024

Utworzenie Klubu Senior+ w Brzeźnicy

23 maja 2022

W Gminie Bochnia powstanie kolejny Klub Senior+ w miejscowości Brzeźnica.

Czytaj więcej o: Utworzenie Klubu Senior+ w Brzeźnicy

Kanalizacja w Majkowicach z dofinansowaniem Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

8 stycznia 2021


  Kanalizacja w Majkowicach z dofinansowaniem Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Czytaj więcej o: Kanalizacja w Majkowicach z dofinansowaniem Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie GOPS

19 marca 2021

 

       Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2024 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 171 881,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DOFINANSOWANIE: 171 881,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 171 881,00

Data podpisania umowy: 20.02.2024

                               

                               

            

 

 

 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2023 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 242 019,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

DOFINANSOWANIE: 242 019,00 zł 

Całkowita wartość zadania: 242 019,00 zł 

            

 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2022 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 160 047,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

– dożywianie dzieci

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej, w tym na zadania/działania związane z rozwojem pomocy społecznej

2021 rok

 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 177 830,00  zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

- dożywianie dzieci

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

19 marca 2021

    


 

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 –  2023 rok

       Gmina Bochnia realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: -dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, -dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, -osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Modułu dla osób dorosłych” Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu wysokość dotacji, wynosi 65 % kosztów realizacji zadania. Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 35 % kosztów realizacji zadania. Wysokość dotacji celowej w roku 2023 dla Gminy Bochnia wynosi 155 000,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Udział środków własnych wynosi 83 461,54 zł. Całkowity koszt zadania 238 461,54 zł. Zasady realizacji zadania. Mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023, przedstawiamy poniżej najbardziej istotne warunki dofinansowania programu ze środków budżetu państwa na 2023 rok:

1. Zgodnie z punktem III programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach: 1) posiłku, 2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego.

3. W ramach programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę. Warunkiem skorzystania z pomocy przez beneficjentów programu jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 200 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 1200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1552,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni GOPS w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia tel.14 611 67 76.

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2022 rok

       Gmina Bochnia realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności: -dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, -dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, -osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Modułu dla osób dorosłych” Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu wysokość dotacji, wynosi 80% kosztów realizacji zadania. Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 20 % kosztów realizacji zadania. Wysokość dotacji celowej w roku 2022 dla Gminy Bochnia wynosi 504 000,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Udział środków własnych wynosi 126 000,00 zł. Całkowity koszt zadania 630 000,00 zł. Zasady realizacji zadania. Mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023, przedstawiam poniżej najbardziej istotne warunki dofinansowania programu ze środków budżetu państwa na 2022 rok: 1. Zgodnie z punktem III programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach: 1) posiłku, 2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 2. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego. 3. W ramach programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę. Warunkiem skorzystania z pomocy przez beneficjentów programu jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 150 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 900,00 zł na osobę w rodzinie lub 1164,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2019-2023

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – 2021 rok

 

            Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc dzieciom, które wychowują się w rodzinach żyjących  w niedostatku, osobom dorosłym, seniorom i niepełnosprawnym o niskich dochodach.

W ramach programu ośrodek pomocy społecznej udziela wsparcia w formie posiłku, bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności rodzinom i osobom spełniającym warunek dochodowy tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Oznacza to, że pomoc może być przyznana osobie samotnie gospodarującej, gdy jej dochód nie przekracza 1.051,50 PLN, a w przypadku rodzinny, gdy dochód na członka wynosi nie więcej niż 792,00 PLN netto.

Zadanie jest w 80% realizowane z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Dotacja na rok 2021 wynosi 428 000,00 zł. Zaangażowanie środków Gminy Bochnia stanowi 20 % całkowitego kosztu programu tj. kwoty 535 000,00 PLN i wynos 107 000,00 zł. Ilość środków w ciągu roku może ulegać zmianom - w zależności od potrzeb dotyczących realizacji programu.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:

* dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i stołówkach szkolnych.
* dla dorosłych – posiłki wydawane w jadłodajni na terenie Gminy Bochnia.

Wnioski dot. pomocy w ramach programu można składać w formie pisemnej poprzez wrzucenie do wyrzutni w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie.

Przyznanie pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania takiego jak w pomocy społecznej.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni GOPS w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia tel.14 611 67 76.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-19
Data publikacji:2021-03-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Krakowska
Liczba odwiedzin:5321