Urząd Gminy w Bochni;  ul. Kazimierza Wielkiego 26;  32-700;  tel. /014/ 6123333;   fax /014/ 6119922  . : www.bochnia-gmina.pl : .

Strona główna

Aktualności

Jak niesię gminna wieść...

Ogłoszenia

Gmina

Położenie geograficzne

Historia

Sołectwa

Turystyka i rekreacja

Osiągnięcia gminy

Urząd gminy

Informacje

Kierownictwo Urzędu

Rada Gminy

Organizacja Urzędu
Nabór na stanowiska urzędnicze

Jednostki organizacyjne

Gminny Zespól Obsługi Szkól  i Przedszkoli

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Kryta Pływalnia 
w Proszówkach

Szkoły
Przedszkola
Wydziały
Oferta gospodarcza
Przetargi
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia

Wzory druków

Kontakt

Bochnia, dnia 23.04.2014r.

INFORMACJA

   Zapraszamy mieszkańców gminy Bochnia do wzięcia udziału w szkoleniu pt. EKO-MIESZKAŃCY NADWIŚLAŃSKIEJ GRUPY DZIAŁANIA E.O. CENOMA, które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej w dniach 7-8 maja 2014r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Harmonogram szkoleń - kliknij, aby pobrać.

 

 

 

 

 

 


Bochnia, dnia 22.04.2014r.

OBWIESZCZENIE

    Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działających przez pełnomocnika Pana Włodzimierza Galębę, adres do korespondencji: TRAKCJA S.A. ul. Mickiewicza 8b, 32-020 Wieliczka, z dnia 12 marca 2014 r. (wpływ do Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Delegatura w Tarnowie odpowiadający dacie wniosku), uzupełniony i skorygowany za pismem z dnia 26 marca 2014 r. znak: 4122/POB/2014, (wpływ do Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Delegatura w Tarnowie 27 marca 2014 r.), postępowania w sprawie o wydanie w trybie art. 36 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami), decyzji o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 9/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. znak: WI-VIII.7840.9.11.2012, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia, pn. „Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Kłaj - Bochnia od km 34,560 do km 36,050", w ramach zadania inwestycyjnego, pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka -Granica Państwa na odcinku Podłęże - Bochnia", w ramach projektu „Modernizacji linii kolejowej E 30/CE 30 odcinek Kraków - Rzeszów, Etap III", w zakresie budowy ekranów akustycznych oraz o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji. - kliknij, aby pobrać treść.


Bochnia, dnia 17.04.2014r.

Ogłoszenie

    Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  informuje o podjęciu w dniu 17.04.2014r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Raby w km 21+620 – 21 + 800 w m. Proszówki, gm. Bochnia”.
Inwestor:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarząd Zlewni Raby
w Dobczycach ul. Góra Jałowcowa 1, 32- 410 Dobczyce.

   Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 17.04.2014r.

Otrzymują:

1. strona internetowa UG Bochnia
2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia


Bochnia, dnia 17.04.2014r.

 

Obwieszczenie

    Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, że w dniu 17.04.2014r. wydał postanowienie znak RiG -7639/11/4/10/14 w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wójta Gminy Bochnia z dnia 14.06.2010r znak: RiG -7639/11/4/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, określonego, jako: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pogwizdów, Zawada, Nieprześnia, Nieszkowice Wielkie i Wola Nieszkowska”. 
Inwestor: Gmina Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia.
   
Z treścią postanowienia oraz pozostałej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel. 0-14  (611-60-20)
.
    Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 17 kwietnia 2014r. 

Otrzymują:

1.   strona internetowa UG Bochnia

2.   Tablica ogłoszeń w UG Bochnia

3.   Tablice ogłoszeń na terenie wsi Pogwizdów, Zawada, Nieprześnia, Nieszkowice Wielkie i Wola Nieszkowska.


Bochnia, dnia 02.04.2014r.


Wnioski obszarowe na 2014r.

 

   Od 17 marca br. można składać w Biurze Powiatowym ARiMR w Bochni wnioski o dopłaty obszarowe na 2014 rok. W związku z tym doradcy z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Karniowicach PZDR Bochnia pomagają rolnikom sporządzać wnioski na zasadach jak w ubiegłych latach.

   Zapraszamy rolników z gminy Bochnia do naszych punktów sporządzania wniosków: biuro MODR Bochnia  ul. Partyzantów 2 /budynek SRH Jutrzenka I p. – obok parkingu Galerii Rondo/ - pon. – pt. od godziny 8.00 – 15.00 oraz biuro ARiMR ul. Windakiewicza 9/1  w Bochni  w dniach pon. – pt.  od godziny 7.30 – 15.30. 

   Właścicieli krów samic, które  ukończą 36 miesięcy w dniu 31 maja 2014 r prosimy o zabranie ze sobą paszportów tych krów. Również prosimy rolników, którzy mieli kontrole ARiMR w gospodarstwach w ubiegłym roku o zabranie ze sobą protokołów z tych kontroli.    Wnioski można składać do 15 maja jednakże nie radzimy odkładać tego na ostatnie dni.  

   Kontakt do biura MODR Bochnia  14/6124473.

  Więcej informacji na stronach internetowych   www.arimr.gov.pl  oraz www.modr.pl


Bochnia, dnia 03.03.2014r.

   Obwieszczenie Wójta Gminy Bochnia dot. przedsięwzięcia „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 253 i 254 w miejscowości Damienice, gmina Bochnia”.
   Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z późń. zm.) Wójt Gminy Bochnia informuje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalnym oraz budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 253 i 254 w miejscowości Damienice, gmina Bochnia”. Inwestor: FHU Plastbud Teresa Musiał ul. Kazimierza Wielkiego 75, 32-700 Bochni.

 1. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia.

 2. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

 3. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni.

Informuje się o:

 • możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy /raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/

 • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w terminie od 5 marca 2014r. do 27 marca 2014r.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 03.03.2014r.

Otrzymują:

1. strona internetowa UG Bochnia
2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Damienice


Bochnia, dnia 27.02.2014r.

Przedsiębiorco! Zostań Wystawcą Małopolskich Targów Innowacji 2014

   Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego rozpoczął rekrutacje firm na wystawców Małopolskich Targów Innowacji 2014. Tegoroczne Targi odbędą się 29 maja 2014 roku.
   Dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski przygotowanych zostało 30 miejsc targowych. Przedsiębiorcy, którzy zechcą zostać wystawcami muszą wykazać się wdrożonymi lub opracowanymi innowacjami, osiągnięciami docenionymi w konkursach oceniających innowacyjność czy też współpracą z uczelniami, instytutami badawczymi i innymi przedstawicielami sfery nauki.
  W ramach swojej oferty organizator gwarantuje stoisko pod namiotem usytuowanym na krakowskim Małym Rynku. Każdy boks wystawienniczy będzie wyposażony w zabudowę oraz podstawowe elementy meblowe. Dla każdego wystawcy zapewniony zostanie dostęp do prądu, bezprzewodowego Internetu oraz zaplecza sanitarnego. Wystawcy, którzy wezmą udział w Targach mogą także liczyć na bezpłatną promocję. Na gości odwiedzających Targi oprócz stoisk wystawców będzie czekało szereg innych multimedialnych i interaktywnych atrakcji.

  Rekrutacja odbywa się na podstawie regulaminu oraz jego załączników. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do dnia 21 marca 2014 roku.
Szczegóły zawiera Regulamin Rekrutacji Wystawców dostępny na www.imalopolska.eu. Odpowiedzi na pytania można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 12 63 03 391/393 lub pisząc maila na adres imalopolska@umwm.pl.
  Małopolskie Targi Innowacji to inicjatywa Województwa małopolskiego, której celem jest upowszechnienie innowacyjnego podejścia do biznesu oraz promocja współpracy przedsiębiorstw z ze sferą nauki. Skierowana jest przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski. Targi stanowią swego rodzaju platformę, dzięki której możliwe są bezpośrednie spotkania i kontakty pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami, pracownikami instytucji otoczenia biznesu oraz administracji.


Bochnia, dnia 27.02.2014r.


  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia [1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice, [4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerkiew, [7] Chełm, [8] Cikowice, [9] Damienice, [10] Dąbrowica, [11] Gawłów, [12] Gierczyce, [13] Gorzków, [14] Grabina, [15] Krzyżanowice, [16] Łapczyca, [17] Majkowice, [18] Moszczenica, [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice Małe, [21] Nieszkowice Wielkie, [22] Ostrów Szlachecki, [23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice, [28] Stradomka, [29] Wola Nieszkowska, [30] Zatoka, [31] Zawada, uchwalonego uchwałą Nr XXVII/319/06 Rady Gminy Bochnia z dnia 26 października 2006 roku wraz ze zmianą tej uchwały podjętą Uchwałą Rady Gminy Bochnia Nr XXX/237/10  z dnia 24 lutego 2010r.

   Na podstawie art. 17.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2012. 647 j. t. ze zm.) oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.08.199.1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bochnia Uchwały Nr XXVII/241/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia, która określa zakres wprowadzanych zmian.
 
  Podjęta Uchwała Rady Gminy w/s zmiany planu jest dostępna na stronie internetowej Gminy wraz z niniejszym ogłoszeniem oraz na tablicy ogłoszeń w Gminie.
  Zainteresowani mogą składać wnioski do podejmowanej zmiany planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko.  Wnioski wykraczające poza zakres określony w Uchwale o zmianie planu nie będą podlegały rozpatrzeniu w trybie prowadzonej procedury planistycznej.
   Wnioski należy składać na piśmie do siedziby Urzędu Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32 – 700 Bochnia, woj. małopolskie, do dnia 20 marca 2014 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.                                                       

  Uchwała Nr XXVII/241/14 z dnia 24 stycznia 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia - tekst.

                                                                                                        /-/   Wójt Gminy Bochnia


Bochnia, dnia 21.02.2014r.

Administracja podatkowa będzie wypełniać PIT za Podatnika  

  Już wkrótce będzie to możliwe w związku z tym, iż  planowane jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015 roku obowiązkowej  formy elektronicznej składania PIT-11 dla firm zatrudniających powyżej 5 pracowników. Natomiast mniejsze firmy zachowają prawo do składania PIT-11 w formie papierowej, ale w krótszym terminie -  do końca stycznia. Można przygotować się już teraz. Urząd Skarbowy w Bochni organizuje bezpłatne szkolenie na temat wysyłania PIT-11  przez internet,  ale też powie w jaki sposób wysyłać inne deklaracje elektronicznie, szkolenie planowane jest w dniu 26 lutego 2014 roku w siedzibie Urzędu o godzinie 12.00.

Informacje o składaniu deklaracji podatkowych przez internet:
www.e-deklaracje.gov.pl
Informacje o planowanych zmianach w przepisach:
www.is.krakow.pl/pit-11


Bochnia, dnia 21.02.2014r.

II Memoriał Katyński "O szablę oficerską" im. płk Andrzeja Hałacińskiego

  Urząd Gminy Bochnia informuje, że trwają zapisy do udziału w II Memoriale Katyńskim ku czci zamordowanych polskich oficerów, który odbędzie się w Brzesku w dniu 5 kwietnia br. Ze względu na specyficzny charakter biegu, który jest memoriałem ku czci zamordowanych polskich oficerów przyjęta została koncepcja  utworzenia Komitetu Honorowego.
  Trasa Biegu Głównego to dwa okrążenia po urozmaiconej widokowo trasie Brzesko-Jadowniki- Okocim. Bieg Główny będzie liczyć 20.730 metrów, natomiast Bieg Towarzyszącego jedną czwartą z tego.
  Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymają pamiątkowy medal w kształcie Polski oraz dodatkowo imienny dyplom z zajętym miejscem i osiągniętym czasem. Biegacze którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w kategorii open oraz w poszczególnych licznych kategoriach wiekowych otrzymają puchary. Dodatkowo  zwycięzcy w kategorii Open  Biegu Głównego zarówno mężczyzn jak i kobiet  - trofeum główne, czyli szablę oficerską  wz. 1921/22.
  
Więcej informacji o biegu można znaleźć na stronie  www.memorialkatynski.pl.


Bochnia, dnia 18.02.2014r.

Jesteś mamą i chcesz rozpocząć działalność gospodarczą?

   Program Campus for Moms (organizowany jest przez Google for Entrepreneurs Krakow i Mamo Pracuj) skierowany jest do przedsiębiorczych mam i ma na celu pomoc kobietom na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, oraz mamom niepracującym w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Pierwszeństwo udziału w programie będą miały Panie z pomysłem na własną firmę oraz szukają inspiracji do rozpoczęcia przygody z biznesem.
  Podczas 9 sesji uczestniczki zdobędą niezbędną wiedzę i poznają praktyczne narzędzia, ułatwiające rozpoczęcie własnego biznesu: od umiejętności prezentacji, poprzez wykorzystanie narzędzi Google, aż do sposobów finansowania i kwestii prawnych.
   Spotkania będą się odbywały się w piątki, w godzinach 10:00-13:00 w przestrzeni Google for Entrepreneurs Kraków, przy Rynku Głównym 12, na III piętrze. Start 21 marca, zakończenie 30 maja 2014r. Rekrutacja trwa do 16 marca 2014 r, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, o wynikach organizatorzy poinformują chętnych 19 marca 2014.
   
Udział jest całkowicie bezpłatny! Aby ułatwić udział w spotkaniach zainteresowanym Paniom organizatorzy zapewniają niezbędne udogodnienia dla niemowląt.
   Więcej informacji na stronie FunduszenaFirme.pl w artykule
:
Jesteś mamą i chcesz rozpocząć działalność gospodarczą?


Bochnia, dnia 11.02.2014r.

Obwieszczenie starosty bocheńskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Odbudowa mostu o JNI 30004002 w ciągu drogi powiatowej nr 2021 K Siedlec - Stradomka – Nieznanowice w miejscowości Stradomka - kliknij, aby pobrać .


Bochnia, dnia 10.02.2014r.

Z komputerem na TY


  Persona
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy w Inowrocławiu zaprasza do bezpłatnego  udziału w szkoleniach ECDL Start w ramach projektu:
„Z komputerem na TY – kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.
  
Bezpłatne szkolenia  ECDL Start
skierowane są do 190 osób  w wieku 50-64 lat  z wykształceniem maksymalnie średnim, zamieszkałych na obszarze województwa małopolskiego, w tym m.in.  Gminy Bochnia. Projekt realizowany jest w okresie od 1 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.
 
Szkolenia ECDL Start składają się z 4 modułów (64h):

 • Moduł I  Podstawy technik informatycznych (podstawy użytkowania i zastosowań komputerów)

 • Moduł II Użytkowanie komputerów (praca z ikonami, oknami, zarządzanie i praca z plikami, kompresja plików, zabezpieczenia przed wirusami, drukowanie)

 • Moduł III Przetwarzanie tekstów (praca z aplikacją, przetwarzanie tekstu, ustawienia programu, podstawowe operacje, obiekty, tworzenie tabel, wstawianie grafiki i wykresów, korespondencja seryjna).

 • Moduł IV Przeglądanie stron internetowych i komunikacja (Internet, nawigacja między stronami www, wyszukiwanie informacji, poczta elektroniczna.)

Uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdów jeśli zajęcia będą odbywały się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów 733-749-240 (Persona - Ośrodek  Szkoleniowo - Doradczy) oraz 784 065 941 (Biuro projektu). 


Bochnia, dnia 10.02.2014r.

Przystosowanie do życia w Internecie - bezpłatne szkolenia dla seniorów
 

  W tarnowskim Oddziale ZUS w poniedziałek  24 lutego 2014 roku o godz. 11.00 lub 15.00. wolontariusz – Latarnik Polski Cyfrowej Równych Szans pomoże osobom starszym postawić pierwsze kroki w cyfrowym świecie.   
   Podczas bezpłatnego szkolenia osoby w wieku 50+ poznają możliwości Internetu, w tym e-urzędu ZUS, oraz przejdą szkolenie z posługiwania się tym nowoczesnym narzędziem.
   Latarnicy Polski Cyfrowej to ponad 2 tysiące lokalnych aktywistów  przeprowadzających zajęcia edukacyjne dla seniorów. Popularyzują oni usługi internetowe, w tym Platformę Usług Elektronicznych ZUS, w ramach porozumienia o współpracy, jakie Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisał ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”. Organizacja przy współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji wdraża program Polska Cyfrowa Równych Szans (PCRS). Jest to ogólnopolska inicjatywa, która ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i wspomaganie pokolenia 50+ w zrobieniu pierwszych kroków w Internecie w ich lokalnych środowiskach.

   Więcej informacji o projekcie na stronie www.latarnicy.pl


Bochnia, dnia 10.02.2014r.

Chroń swoje dane osobowe i dokument tożsamości

   W związku z docierającymi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sygnałach świadczących o niedostateczne wiedzy obywateli w zakresie konieczności ochrony sowich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości Urząd Gminy w Bochni informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego - chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.
    Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
    Równocześnie informujemy, że osoba, która utraciła dowód osobisty winna niezwłocznie zgłosić ten fakt w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.


Bochnia, dnia 07.02.2014r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej


   Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej na realizację zadań publicznych Gminy Bochnia w 2014 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Do pobrania: Zarządzenie, Wzór oferty, Wzór sprawozdania

 


Bochnia, dnia 05.02.2014r.

Informacja o możliwości podjęcia pracy

   Restauracja McDonald's MOP Kłaj oraz MOP Stanisławice zatrudnią pracowników na stanowisko Pracownik restauracji.
 
Ze swojej strony firma zapewnia: umowę o pracę, elastyczny czas pracy,   możliwość szybkiego rozwoju zawodowego oraz pełen zakres szkoleń.
  Wymagania:
dyspozycyjność, pełne zaangażowanie, odpowiedzialność i sumienność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych.
  Obowiązki przyszłych pracowników:
bezpośredni kontakt z gośćmi restauracji, praca na kasie fiskalnej, praca przy przygotowywaniu posiłków oraz prace porządkowe.
   Podania należy składać w Urzędzie Gminy Kłaj.


Bochnia, dnia 22.01.2014r.
 
Dotacje na założenie działalności gospodarczej - ostatni nabór do Projektu
 
   Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza wszystkie osoby zamieszkałe w Krakowie, powiecie krakowskim lub bocheńskim do zgłoszenia swojego udziału w Projekcie pt.: "Akcelerator Biznesu". W ramach projektu zapewniane jest wsparcie szkoleniowo - doradcze oraz bezzwrotna dotacja w wysokości do 25 tysięcy złotych.
   III (ostatni) nabór wniosków do Projektu będzie miał miejsce w dniach 31 stycznia - 14 lutego 2014r.
   Wszystkie informacje na temat Projektu oraz dokumenty niezbędne do złożenia swojej aplikacji, można znaleźć na stronie internetowej www.akceleratorbiznesu.eu

 

Bochnia, dnia 22.01.2014r.

INFORMACJA dla Producentów Rolnych

    Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2014r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014r.
   Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.
  
    
UWAGA: W 2014 r. obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

    Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym
tel. 22 661-72-72 w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl


Bochnia, dnia 16.01.2014r.

   
Obwieszczenie  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Odbudowa mostu o JNI 30004002 w ciągu drogi powiatowej nr 2021 K Siedlec – Stradomka – Nieznanowice w miejscowości Stradomka” - kliknij, aby pobrać treść.


Bochnia, dnia 11.01.2013r.

Wiedza, praktyka, kadry - kolejna rekrutacja MARR

    Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje o naborze na płatne staże i zatrudnienie w  ramach projektu Wiedza, praktyka, kadry - klucz do sukcesu w biznesie, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL).
   Celem projektu jest wzmocnienie współpracy i transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi i uczelniami, a przedsiębiorstwami, podniesienie kompetencji pracowników MŚP oraz zwiększenie doświadczenia biznesowego pracowników naukowych.

   Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie www.marr.pl/wipkadry oraz pod nr tel. + 48 12 417 74 15.

 

 


Bochnia, dnia 02.01.2013r.

Informacje o zmianach meldunkowych

     Od 1 stycznia 2013r. zniesione zostały niektóre zapisy dotyczące obowiązku  meldunkowego, co spowodowało wprowadzenie wielu ułatwień w kwestiach meldunkowych.
     Obecnie sprawy związane z obowiązkiem meldunkowym załatwić można podczas jednej wizyty w urzędzie, co oznacza, iż nie trzeba najpierw wymeldowywać się w jednym urzędzie, aby móc zameldować się w drugim. Wszystkie te czynności wykonać można w tym samym urzędzie, w którym dokonywać się będzie meldunku.
     Przy zameldowaniu nie trzeba podawać informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie ma również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.
    Zniesione zostały również sankcje karne m.in. dla obywateli polskich czy obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego. Obecnie, zgodnie z przepisami, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi m.in. grzywna.
     Dłuższy jest także termin na zgłoszenie meldunku. Z aktualnych 4 dni, termin został wydłużony do 30 dni.
     Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony przez nas pełnomocnik będzie mógł nas m.in. zarówno zameldować, jak i wymeldować z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.
    Ponadto od 1 stycznia 2013 roku znika obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.
     Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają już obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.
     Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 roku.


Bochnia, dnia 03.01.2013r.

 

OBWIESZCZENIE 

 

        Na podstawie  art.33 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z późń. zm)  Wójt Gminy Bochnia informuje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport, przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

   „ Instalacja systemu druku lakieru UV wraz z montażem zewnętrznego zbiornika  z ciekłym azotem i budową  fundamentu  pod  ten  zbiornik.”

Inwestor:   MWV Manufakturing-Kraków Spółka z o.o. Stanisławice 360, 32-015  Kłaj

 

1. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia 

2. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji  jest Regionalny 
    Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 
3. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy  
   
Inspektor Sanitarny w Bochni

Informuje się o:

·     możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy /raport   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/

·     możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pokój nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w terminie  od 4 stycznia 2013 r. do  25 stycznia 2013 r.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dni 03 stycznia 2013r.


Bochnia, dnia 03.01.2013r.

   Obwieszczenie Wojewody Małopolski o wydaniu w dniu 27 grudnia 2012 r. na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 19 grudnia 2012 r. znak: IRRK22/1-0815-POliŚ7.1-30-59.10/12 (złożony w Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Delegatura w Tarnowie w dniu 20 grudnia 2012 r.), postanowienia znak: WI-VIII.747.3.12.2012 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Kłaj – Bochnia od km 29,200 do km 34,560 w zakresie: układu torowego, peronów i odwodnienia torowiska, urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), sieci telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnej, linii potrzeb nietrakcyjnych 15kV (LPN), sieci elektroenergetycznych, sieci sanitarnych, dróg, obiektów inżynieryjnych, ekranów akustycznych, małej architektury, obiektów kubaturowych (rozbiórki), w ramach zamierzenia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa na odcinku Podłęże – Bochnia, w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Rzeszów Etap III”. ( pobierz treść)


Bochnia, dnia 13.12.2012r.

Informacja

    Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie:
1) kultury pn. MECENAT MAŁOPOLSKI  (2 000 000,00 zł) Więcej informacji …
2) kultury fizycznej w 2013 roku (1 450 000,00 zł) Więcej informacji …

3) kultury fizycznej na lata 2013-2014 ( 1 735 000,00 zł) Więcej informacji …
4) turystyki pn. MAŁOPOLSKA GOŚCINNA (600 000,00 zł) Więcej informacji …

    Więcej informacji o aktualnych otwartych konkursach ofert wraz z harmonogramem znajduje się w zakładce otwarte konkursy ofert na stronie http://malopolskie.pl/Wspolpraca/ngo/
 


Bochnia, dnia 5.12.2012r.

    Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego informujące o wydaniu w dniu 27 listopada 2012 r., na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działających przez pełnomocnika Pana Zenona Poprawę, przedstawiciela firmy ARCADIS Sp. z o.o. Biuro Infrastruktury Kolejowej we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław, z dnia 3 sierpnia 2012 r. znak: AI/K/WR-ZP/10.000180/…/2012, (złożony do kancelarii MUW 6 sierpnia 2012 r.) decyzji nr 11/2012, znak: WI-VIII.7840.9.17.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Kłaj - Bochnia od km 29,200 do km 34,560” w zakresie: układu torowego, peronów i odwodnienia torów, obiektów inżynieryjnych, sieci trakcyjnej, sieci elektroenergetycznych, sieci telekomunikacyjnych, instalacji sanitarnych, odwodnienia terenu, obiektów kubaturowych, małej architektury, w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka-Granica Państwa na odcinku Podłęże-Bochnia w km 16,000-39,000”, w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków - Rzeszów Etap III ( pobierz treść)


Bochnia, dnia 20.11.2012r.

Informacja

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej, informuje iż w dniu 24.11.2012 (sobota) nastąpi przerwa w działaniu centrali telefonicznej obsługującej numery stacjonarne w szpitalu.
   W związku z tym w godzinach od 8:00 do 10:00 nie będzie możliwe dodzwonienie się na numery stacjonarne funkcjonujące w szpitalu.
   W razie konieczności pilnego kontaktu prosimy dzwonić pod numery:
662 021 204 - Dyspozytor SOR
14 611 36 99 - Dyspozytor Pogotowia Ratunkowego
14 611 36 90 - Dyspozytor Pogotowia Ratunkowego.
 


Bochnia, dnia 13.11.2012r.

   Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 5.11.2012r. na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. decyzji nr 9/2012 znak: WI-VIII.7840.9.11.2012 o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Kłaj Bochnia od km 34,560 do km 36,05 w zakresie: układu torowego i odwodnienia torowiska, obiektów inżynieryjnych, dróg, urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), sieci trakcyjnej, sieci energetycznych, sieci telekomunikacyjnych, ekranów akustycznych, sieci sanitarnych, obiektów kubaturowych, w ramach zamierzenia inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka-Granica Państwa na odcinku Podłęże -Bochnia, w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków - Rzeszów Etap III."


Bochnia, dnia 07.11.2012r.
 

  Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. "Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Kłaj - Bochnia od km 29,200 do 34,560 (pobierz treść)


Bochnia, dnia 02.11.2012r.

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

 

Uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 30.10.2012 r. o przystąpieniu do konsultacji z mieszkańcami zmian w statutach sołectw Gminy Bochnia


Bochnia, dnia 23.10.2012r.

Informacja

  
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych  i Państwową Inspekcją Pracy realizuje projekt pn. ”Prawa migrantów w praktyce”.
   Celem projektu jest ułatwienie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej, poprzez zwiększenie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce oraz podjęcie działań przyczyniających się do przeciwdziałania przejawom dyskryminacji i wyzyskowi migrantów, zwłaszcza na rynku pracy.
  Jednym z podejmowanych działań jest pomoc udzielana migrantom, którzy na terenie Polski znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej na skutek wykorzystania przez pracodawcę lub pośrednika pracy.  Pomoc  może obejmować zarówno doradztwo jak i pomoc materialną lub rzeczową. W ramach programu działa również, pod numerem telefonu 22 490 20 44, infolinia gdzie migranci i ich pracodawcy mogą uzyskać rzetelne informacje dotyczące swoich praw i obowiązków, umówić się na konsultację z prawnikiem, czy też uzyskać informacje, jak postępować by otrzymać pomoc materialną.


Bochnia, dnia 16.10.2012r.

   Obwieszczenie - w sprawie podjęcia postanowienia w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. "Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Kłaj Bochnia od km 34,560 do km 36,05 w zakresie: układu torowego i odwodnienia torowiska, obiektów inżynieryjnych, dróg, urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), sieci trakcyjnej, sieci energetycznych, sieci telekomunikacyjnych, ekranów akustycznych, sieci sanitarnych, obiektów kubaturowych, w ramach zamierzenia inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków-Medyka-Granica Państwa na odcinku Podłęże -Bochnia, w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków - Rzeszów Etap III."


Bochnia, dnia 15.10.2012r.

    Zarządzenie Nr 67/ORG/12 Wójta Wójta Gminy Bochnia z dnia 11 października 2012r. w sprawie: określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013. (kliknij aby pobrać treść dokumentu)


Bochnia, 8.10.2012r.

  
Gmina Bochnia informuje, że zakończono realizację projektu pn. „Stworzenie warunków do pełnienia kulturalno-rekreacyjnej misji Gminy Bochnia w regionie poprzez remonty domów kultury w Pogwizdowie, Buczynie, Siedlcu, Łapczycy i budowę placów rekreacyjnych w Majkowicach, Nieszkowicach Małych, Pogwizdowie, Damienicach”.
   Na realizację przedmiotowego projektu Gminie Bochnia została przyznana dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Instytucja wdrażająca - Samorząd Województwa Małopolskiego.


Bochnia, 5.10.2012r.

    Obwieszczenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. "Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Kłaj - Bochnia od km 34,560 do 36,050" (pobierz treść)
 


Bochnia, 4.10.2012 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna (na pniu) gatunku modrzew europejski, klasy Md S 4 (opałowe) rosnącego na dz. 419 w Proszówkach" . (pobierz treść)
 


Bochnia, 1.10.2012r.

Warsztaty kulinarne pn. "Europejski Smak"

    Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" organizuje kolejną edycję bezpłatnych warsztatów kulinarnych pn. "Europejski Smak" dla zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD. Uczestnicy warsztatów będą pracować w małych grupach pod okiem zawodowych kucharzy.
     Miejsce warsztatów: Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku. Organizator zapewnia przewóz uczestników w obie strony. Dokładne godziny zbiórek zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
     Wszystkich chętnych do udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie i przesłanie do biura stowarzyszenia KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WARSZTATACH KULINARNYCH PN. "EUROPEJSKI SMAK", mając  na uwadze podział na poszczególne gminy .Ze względu, na to, że planowana liczba uczestników to 100, warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch turach po 50 osób.
   Termin I: 14.10.2012 r.: Nowe Brzesko, Koszyce, Kazimierza Wielka-  zgłoszenia do 11.10.2012 r. włącznie.
    Termin II: 21.10.2012 r.:  Bochnia, Drwinia, Rzezawa Szczurowa - zgłoszenia do 18.10.2012 włącznie. Warsztaty rozpoczną się o godz. 10:00. 

    Wszelkie dodatkowe informacje, szczegółowy program i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej www.cenoma.pl, w zakładce Aktualności.

 


Bochnia, 1.10.2012r.

    Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę - "Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Kłaj- Bochnia od km 29,200 do km 34,560" . (pobierz treść)


Bochnia, 27.09.2012 r.

I Brzeski Bieg Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych im. Satnisława Chudyby

    Brzeski Klub Biegacza "Victoria" pod patronatem Starostwa Powiatowego w Brzesku organizuje w dniu 27 października I Bieg Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Zaplanowano bieg na dwóch dystansach 5 i 10 km, oraz konkurencję dla amatorów nordic walking.
    R
egulamin biegu opublikowany został na stronie Brzeskiego Klubu Biegacza „Victoria www.victoria-brzesko.pl, jak również uruchomiony elektroniczny formularz zapisów. Zapisów można również dokonać ze strony www.maratonypolskie.pl
   
W czasie imprezy będą również zbierana plastikowe zakrętki z przeznaczeniem na pomoc dla Pani Renaty Maciaś z Wojakowej w gminie Iwkowa - ofiary ciężkiego wypadku drogowego. 


Bochnia, 24.09.2012 r.

Informacja

    Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce we  wrześniu 2012 roku realizuje projekt: „Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym” realizowany w ramach działania 111 . Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”- objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy oraz domownicy, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, producenci rolni, płatnicy podatku rolnego. Szkolenia są bezpłatne, jednostka organizująca zapewnia: wyżywienie, nocleg, część merytoryczną, materiały dydaktyczne, zwrot kosztów dojazdu. Szkolenia rozpoczynają się o godzinie 13.00 obiadem, a kończą dnia następnego również o godzinie 13.00 obiadem.                 
    Szkolenia przewidziane są dla grup 20 osobowych, nie mniej jednak istnieje możliwość zgłaszania mniejszych lub ewentualnie większych grup. Szkolenie odbywa się przy ul. Meiselsa 1, w Krakowie ( 5 min. piechotą od Wawelu).

     Zgłoszenia grup zorganizowanych (20 osobowych) jak i indywidualne przyjmowane są telefonicznie pod numerami telefonu: Łukasz Jawny – 503 879 401, 505 185 227 lub mailem pod adres: lukasz.jawny@gmail.com.


Bochnia, 21.09.2012 r.

Obwieszczenie

          Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, że dnia 17.09.2012r wydał postanowienie prostujące parametry techniczne zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja fermy drobiu  o łącznej obsadzie 360 000 sztuk, na działkach nr 571/2, 584/2 i 568 położonych w miejscowości Cerekiew, gmina Bochnia.”
Inwestor: HODOWCA Sp. z o.o. Łomia  06-500 Mława

Z treścią  postanowienia  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul.Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20)

Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia  21.09.2012r.


Bochnia, 17.09.2012r.

Informacja

   Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła nabór do drugiej edycji bezpłatnych szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach projektu „Ekspert ds. innowacji”, skierowanych do właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu Małopolski.
   Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia z zakresu innowacji technologicznych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych. Uczestnicy dowiedzą się między innymi jak wprowadzić na rynek nowy produkt, poznają metody organizacji przedsiębiorstw, w tym elastyczne formy zatrudnienia  i zarządzania personelem. Przyswoją nowe metody marketingowe oraz nowatorskie techniki produkcji i dystrybucji, a także zagadnienia dotyczące eksportu. Nauczą się jak zarządzać stresem i konfliktem, a także rozwiną umiejętności przywódcze.
  Szkolenia odbywać się będą na terenie Małopolski. Poprowadzą je doświadczeni trenerzy i eksperci z poszczególnych dziedzin. Pierwszy cykl szkoleń startuje na przełomie październik/listopad 2012 roku. Cykl szkoleniowy trwa 74 godz. – 9 dni w okresie 4 miesięcy.
W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymują również bezpłatnie materiały szkoleniowe i wyżywienie: lunch, serwis kawowy. Miejsce szkolenia:  Bochnia, pod warunkiem, że będzie co najmniej 15 zgłoszeń od przedsiębiorców z Gminy. Szczegóły na stronie: http://www.marr.pl/ekspertinnowacji.html
 


Bochnia, 13.09.2012r.

Informacja

  
M
ałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła rekrutację do nowo rozpoczętych działań w ramach projektu „Wiedza, praktyka, kadry-klucz do sukcesu w biznesie” tj. STAŻE PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH ORAZ TYMCZASOWE ZATRUDNIENIE WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU W PRZEDSIĘBIORSTWACH Z SEKTORA MŚP.
 
Staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych skierowane są do:

·         pracowników przedsiębiorstw z sektora MŚP;

·         jednostek naukowych z siedzibą w Małopolsce;

·         najbliższe staże rozpoczną się 1 listopada 2012 roku;

·         dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 20 września 2012 roku;

·         przewidujemy 20 staży na okres do 3 miesięcy;

·         pracownicy z przedsiębiorstw za każdy miesiąc otrzymają 3500zł.
 

  Tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu w przedsiębiorstwach z sektora MŚ dla:  

·         wysoko wykwalifikowanego personelu;

·         w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Małopolsce;

·         najbliższe zatrudnienia rozpoczną się 1 listopada 2012 roku;

·         personel podczas zatrudnienia otrzymuje 5000zł  za każdy miesiąc;

·         dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 27 września 2012 roku;

·         przewidujemy 20 zatrudnień na okres do 7 miesięcy.

Szczegóły na stronie: http://www.marr.pl/wipkadry/
 


Bochnia, 04.09.2012r.

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

 

Uchwała nr XV/150/12 Rady Gminy Bochnia z dnia 29.08.2012 r. w sprawie przystąpienia do konsultacji z mieszkańcami w sprawie dokonania zmian w statutach sołectw Gminy Bochnia


Bochnia, 04.09.2012r.
 

   OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji Nr 4/2012 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Bochnia - Brzesko Okocim od km 39,000 do km 48,800".  Pobierz treść


Bochnia, 04.09.2012r.
 

OBWIESZCZENIE 

 

        Na podstawie  art.33 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z późń. zm)  Wójt Gminy Bochnia informuje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport, przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa małej elektrowni wodnej na lewym brzegu rzeki Raby w km 24+600 na działce nr 678 w miejscowości Damienice, gmina Bochnia.

Inwestor :  Leszek Okręglicki ul. Beskidzka 7, 42-221 Częstochowa

1. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia 

2. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji  jest Regionalny 
    Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie 
3. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy  
   
Inspektor Sanitarny w Bochni

Informuje się o:

·     możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy /raport   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/

·     możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pokój nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00 w terminie  od 5 września 2012  do  27 września  2012 r.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dni 4.09. 2012r.


Bochnia, 04.09.2012r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY CENTRALNEJ EWIDENCJI INFORMACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)


Bochnia, 21.08.2012r.

   Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Bochnia - Brzesko Okocim od km 39,000 do km 48,800 Pobierz treść
 


Bochnia, 20.08.2012r.

INFORMACJA

    W związku z planowanym naborem na działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w okresie od 20.08.2012r. do 10.09.2012r. Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" zaprasza na szkolenie: . „Zasady przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” .
    Szkolenie obędzie się 23 sierpnia 2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA" przy ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa (budynek GCKCziS).
   Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa pod numerem (14) 671 40 70 lub (14) 671 41 13 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: eocenoma@interia.pl
     Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 sierpnia 2012r. do godziny 13:00.
     Program szkolenia - do pobrania.


 

Bochnia, 01.08.2012r.

   Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko tj. procedury wszczętej na wniosek z dnia 8.05.2012 r. (uzupełniony pismem z dnia 18.06.2012 r.) złożony przez Pana Zenona Poprawę (adres do korespondencji: ARCADIS Sp. z o.o. Biuro Infrastruktury Kolejowej we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław), pełnomocnika PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Kłaj – Bochnia od km 34,560 do km 36,050 w zakresie: układu torowego i odwodnienia torowiska, obiektów inżynieryjnych, dróg, urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), sieci trakcyjnej, sieci energetycznych, sieci telekomunikacyjnych, ekranów akustycznych, sieci sanitarnych, obiektów kubaturowych” w ramach zamierzenia inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa na odcinku Podłęże – Bochnia”, w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Rzeszów Etap III”  


Bochnia, 30.07.2012r.

OGŁOSZENIE

   Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)   Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu 27.07.2012r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku usługowo - mieszkalnego, samoobsługowej myjni samochodowej oraz stacji paliw na działkach nr 246/6, 246/7, 246/9 i 924 w miejscowości Proszówki, gmina Bochnia.” Inwestor:  „ EUROBUD”  Kazimierz  Nosalski   Proszówki 277, 32-700 Bochnia.
    
Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym  opiniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
     Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia    30.07.2012r.


Bochnia, 29.06.2012r.

     Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn." Przebudowa linii kolejowej E30/C-E30 na szlaku Kłaj - Bochnia od km 34,560 do km 36,050 w zakresie: układu torowego i odnowienia torowiska, obiektów inżynieryjnych, dróg, urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), sieci trakcyjnej, sieci energetycznych, sieci telekomunikacyjnych, ekranów akustycznych , sieci sanitarnych, obiektów kubaturowych, w ramach zamierzenia inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - Granica Państwa na odcinku Podłęże - Bochnia, w ramach projektu: Modernizacja linzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji.  


Bochnia, 26.06.2012r.

   Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu w dniu 18 czerwca 2012 r. postanowienia znak: WI-VIII.747.3.7.2012 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa Szlaku Bochnia-Brzesko Okocim od km 39,000 do km 48,800"


Bochnia, 12.06.2012r.

Projekt „Punkt Konsultacyjny KSU”

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – Ośrodek w Tarnowie informuje o realizacji projektu „Punkt Konsultacyjny KSU”.

Usługi Punktu Konsultacyjnego KSU w Tarnowie adresowane są do osób planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i przedsiębiorców. Przeznaczone są dla wszystkich, bez względu na wielkość firmy, formę prawną w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza, siedzibę czy branżę.

Od marca br. został poszerzony zakres usług PK KSU, który obejmuje:

 • usługi informacyjne: udzielanie informacji  i „opieka nad klientem” 

 • usługi doradcze:  asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej i asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Usługi informacyjne są bezpłatne dla Klientów a usługi doradcze są odpłatne w wysokości 10% wartości usługi.

Projekt „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU” realizowany jest w ramach projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” (2012-2013) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie II, Podziałanie 2.2.1. Sieć PK KSU w województwie małopolskim funkcjonuje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Bochnia, 06.06.2012r.

Bezpłatne warsztaty kulinarne pn. "Europejski Smak"

   Nadwiślańska Grupa Działania "E.O.CENOMA" organizuje bezpłatne warsztaty kulinarne pn. "Europejski Smak" dla zainteresowanych mieszkańców obszaru LGD. Uczestnicy warsztatów będą pracować w małych grupach pod okiem instruktorów, realizując dwa osobne menu. Miejsce warsztatów: Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku.
   
Organizator zapewnia przewóz uczestników w obie strony (zbiórki w poszczególnych gminach pod urzędami gmin). Dokładne godziny zbiórek zostaną podane do wiadomości w późniejszym terminie.
    Ze względu, na to, że planowana liczba uczestników to 100, warsztaty zostaną przeprowadzone w dwóch turach po 50 osób.

Termin I: 20.06.2012 r. (Szczurowa, Drwinia, Bochnia, Rzezawa) - zgłoszenia do 12.06.2012 r. włącznie.
Termin II: 18.07.2012 r. (Kazimierza Wielka, Nowe Brzesko, Koszyce) - zgłoszenia do 6.07.2012 r. włącznie.
Warsztaty rozpoczną się o godz. 10:00. 
     Wszelkie dodatkowe informacje, szczegółowy program i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej www.cenoma.pl, w zakładce Aktualności.


Bochnia, 05.06.2012r.

INFORMACJA

    26 czerwca 2012 roku tracą ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców. Wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy będą musiały posiadać własny dokument podróży. 
   
Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.
    Od  tego dnia dzieci muszą podróżować z własnym dokumentem. Może to być: paszport biometryczny, paszport tymczasowy lub dowód osobisty (jeżeli zezwalają na to przepisy krajów, przez które odbywa się podróż). Paszporty rodziców zachowują ważność, Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.
     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewniło, że – biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, dołoży wszelkich starań, aby produkcja dokumentów paszportowych dla osób, których wpisy w paszportach rodziców tracą ważność, była jak najszybsza.
     Małopolski Urząd Wojewódzki, w miarę możliwości i posiadanych informacji, będzie starał się indywidualnie informować rodziców, którzy mają dzieci wpisane do paszportów, o zaistniałej sytuacji.

      Szczegółowe informacje tel. 12/39-21-912


Bochnia, 31.05.2012r.

OGŁOSZENIE

    Wójt Gminy Bochnia ogłasza konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół Gminnych w Baczkowie - Szkoła Podstawowa w Baczkowie i Gminne Przedszkole w Baczkowie

Do pobrania:


Bochnia, 30.05.2012r.

OGŁOSZENIE

 

    Wójt Gminy Bochnia ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie samochodu osobowego służbowego

 

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy marki Ford Mondeo stanowiący własność gminy Bochnia

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 

Marka i model: Ford Mondeo 1,8 DTCI

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Nr rejestracyjny: KBC 78NE

Rok produkcji: 1995

Nr VIN: WF0AXXGBBAST42351

Kolor powłoki lakierniczej: ciemna zieleń

Typ nadwozia: 5 drzwi

Pojemność i moc silnika: 1800 ccm, 65 KW

Przebieg: 289 041 km

Data pierwszej rejestracji: 2004-12-22

 

Samochód można obejrzeć na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, w godzinach pracy urzędu od dnia 30.05.2012r. do 13.06.2012r.

 

 

 1. Cena wywoławcza samochodu wraz z wyposażeniem

           1500,00 zł brutto

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, które wniosły wadium w wysokości 150,00 zł (nr rachunku bankowego: 27 85 89 000 60 26 001 10 0001 00 04), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nabywca, który zaoferował najwyższą cenę będzie zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty przed zawarciem umowy sprzedaży w terminie  wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji przetargowej, nie dłuższym niż 7 dni.

Należność powinna zostać wniesiona  na konto Urzędu Gminy w Bochni nr:  11 85 89 0006 0260 0110 0001 0001

 

- Urząd Gminy w Bochni nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu.

 

- Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie zbywającego: Urząd Gminy w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pokój nr 1 w dniu 14.06.2012r. o godz. 10:00

 

- Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

- Osoby upoważnione do kontaktu: Robert Gabryel, Jakub Zając tel: 14 612 30 27

 

- Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi po wpłacie pełnej kwoty, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Bochnia, 30.05.2012r.

OGŁOSZENIE

        Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu 14.05.2012r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN  nr 4223 w Gorzkowie, przy drodze krajowej nr4,  na działce nr  145, (AM)  jedn.ewid. Bochnia-obszar wiejski.”

Inwestor: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka  Akcyjna z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7,  09-411 Płock 

Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym  opiniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 30.05.2012r.


Bochnia, 29.05.2012r.

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące grupowego utrzymywania loch i loszek wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.)

 

Szczegóły w ulotce zamieszczonej poniżej:


Bochnia, 25.05.2012r.

 

"Sportowy Turniej Miast i gmin 2012"

 

Od 26.05.2012 r. do 01.06.2012 r. na terenie Gminy Bochnia będzie odbywać się  "Sportowy Turniej Miast i Gmin" w czasie którego przewidziane  są imprezy sportowe, a także spotkania ze znanymi osobami ze "świata sportu" oraz pikniki rodzinne o charakterze sportowym.

Uczestnikami będą uczniowie oraz rodzice ze wszystkich szkół z terenu Gminy Bochnia.

Szczegółowy plan turnieju prezentujemy poniżej:


Bochnia, 22.05.2012r.

 

Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie samochodu osobowego służbowego

 

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy marki Ford Mondeo stanowiący własność gminy Bochnia

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 

Marka i model: Ford Mondeo 1,8 DTCI

Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

Nr rejestracyjny: KBC 78NE

Rok produkcji: 1995

Nr VIN: WF0AXXGBBAST42351

Kolor powłoki lakierniczej: ciemna zieleń

Typ nadwozia: 5 drzwi

Pojemność i moc silnika: 1800 ccm, 65 KW

Przebieg: 289 041 km

Data pierwszej rejestracji: 2004-12-22

 

Samochód można obejrzeć na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, w godzinach pracy urzędu od dnia 24.05.2012r. do 29.05.2012r.

 

 1. Cena wywoławcza samochodu wraz z wyposażeniem

            2000,00 zł brutto

 

 1. Warunki uczestnictwa:

- W przetargu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, które wniosły wadium w wysokości 200,00 zł (nr rachunku bankowego: 27 85 89 000 60 26 001 10 0001 00 04), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nabywca, który zaoferował najwyższą cenę będzie zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty przed zawarciem umowy sprzedaży w terminie  wyznaczonym przez przewodniczącego Komisji przetargowej, nie dłuższym niż 7 dni.

Należność powinna zostać wniesiona  na konto Urzędu Gminy w Bochni nr:  11 85 89 0006 0260 0110 0001 0001

 

- Urząd Gminy w Bochni nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny zbywanego samochodu.

 

- Postępowanie przetargowe odbędzie się w siedzibie zbywającego: Urząd Gminy w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pokój nr 1 w dniu 29.05.2012r. o godz. 10:00

 

- Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

- Osoby upoważnione do kontaktu: Robert Gabryel, Jakub Zając tel: 14 612 30 27

 

- Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi po wpłacie pełnej kwoty, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.


Bochnia, 21.05.2012r.

INSTYTUCJE KULTURY GMINY BOCHNIA

     W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189) Gmina Bochnia udostępnia Rejestr instytucji kultury (do pobrania).
    
Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru .
    Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy.
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
    Wójt Gminy Bochnia prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru jest wydawany w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku. 


Bochnia, 15.05.2012r.

 

Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg ustny na najem lokalu gastronomicznego z zapleczem kuchennym w budynku Krytej Pływalni w Proszówkach.

 

Termin przetargu: 28 maja 2012r., godz. 9, pok. Nr 1 Urzędu Gminy w Bochni 

 

Cena wywoławcza: 1000,00 zł netto z wyposażeniem  

 

Wadium 400,00 zł płatne na konto lub w kasie UG Bochnia do dnia 27 maja 2012r.

 

Szczegóły (regulamin przetargu, projekt umowy najmu ) do wglądu w Urzędzie Gminy Bochnia (pokój nr 4) lub na stronie internetowej:


Bochnia, 14.05.2012r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z późń. zm)  Wójt Gminy Bochnia informuje o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

„Budowa budynku usługowo - mieszkalnego, samoobsługowej myjni samochodowej oraz stacji paliw na działkach nr 246/6, 246/7, 246/9 i 924 w miejscowości Proszówki, gmina Bochnia.”
 

Inwestor : „ EUROBUD” Kazimierz  Nosalski    Proszówki 277, 32-700 Bochnia

 

1.   Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia.

2.   Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie .

3.   Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni.
 

Informuje się o

·         możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy / raport   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/

·         możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00  w terminie 15  maja 2012  do 6 czerwca 2012 r.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 14.05. 2012r.

Otrzymują:
1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Proszówki


Bochnia, 11.05.2012r.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Wójt Gminy Bochnia informuje, że w dniu 23.05.2012 r. na terenie Gminy Bochnia zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zużyty sprzęt należy wystawić do godz. 8 00 rano przy drogach głównych (w miejscu odbioru odpadów komunalnych). Odbierane będą m.in. telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony.

 


Bochnia, 02.04.2012r.

OGŁOSZENIE

        Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu 27.03.2012r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Projekt zamienny: kanalizacja sanitarna w m. Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka”.

Inwestor : Gmina  Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym  opiniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 02 .04.2012r.


Bochnia, 22.03.2012r.

PŁATNE STAŻE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - TELEKARIERA 

     Urząd Gminy w Bochni informuje, że do 31 marca 2012r. trwa rekrutacja do TELEKARIERY - nowatorskiego programu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oddechowo i krążeniowo z Małopolski. Dzięki temu projektowi 40 osób przewlekle chorych na mukowiscydozę, astmę czy wrodzone wady serca ma szanse na uzyskanie przygotowania do pracy zawodzie grafika komputerowego czy telemarketera oraz na stypendia, płatne staże, laptopy na własność, a także na  indywidualne doradztwo zawodowe.
     Do programu mogą zgłaszać się osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, cierpiące na choroby układu oddechowego lub krążenia, niepracujące i mieszkające w Małopolsce (zameldowanie nie jest wymagane). Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres rekruter@wiosna.org.pl.
     TELEKARIERA to pomysł Stowarzyszenia WIOSNA, znanego ze SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI. Realizowany jest w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, we współpracy z Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO.

Więcej informacji o rekrutacji: www.telekariera.pl, www.oddechwiosny.pl
Kontakt:
Beata Sowa, tel. 783 430 069 e-mail: beata.sowa@wiosna.org.pl, rekruter@wiosna.org.pl
Agata Mardosz, tel.: 600 55 49 04, e-mail: agata.mardosz@wiosna.org.pl
Stowarzyszenie WIOSNA, ul. Starowiślna 21/3, Kraków 31-038, www.wiosna.org.pl


Bochnia, 21.03.2012r.

OGŁOSZENIE

  Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu 20.03.2012r.  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na działce nr 158/1 położonej w Stradomce.”
Inwestor -   Pan Adam Szostak zam. Kłaj 892, 32-015 Kłaj

    Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym  opiniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 21.03.2012r.


Bochnia, 20.03.2012 r.

DLA PRYMUSÓW STYPENDIA WÓJTA GMINY BOCHNIA

   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni uprzejmie informuje, iż w terminie do dnia 02 kwietnia 2012 r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Bochnia
(XXX edycja)

 

Przypominamy, że o stypendia mogą ubiegać się osoby, które:

·       są mieszkańcami Gminy Bochnia (pobyt stały),

·       nie przekroczyły 25 roku życia,

·       są studentami studiów dziennych,

·       posiadają dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 450 zł (netto),

·       uzyskały średnią ocen z egzaminów w semestrze wiosennym powyżej 4,25.

 

Wniosek o stypendium winien zawierać następujące dokumenty:

➢     podanie,

➢     zaświadczenie o dochodach członków rodziny; z pracy, odcinek emerytury, renty,

➢     nakaz płatniczy, bądź zaświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa rolnego na 2012r.,

➢     ksero indeksu (oceny z egzaminów) wraz z oryginałem do wglądu,

➢     zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkołach średnich, na studiach przez rodzeństwo

        wnioskodawcy,

➢     zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.

 

Wnioski wraz z w/w załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni, pok. nr 18.


Bochnia, 06.03.2012 r.

OGŁOSZENIE

     Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)   Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu 05.03.2012r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  „Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków  z przepustowości 220 m3/dobę do 400 m3dobę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1, 2, 101/2 i 111 w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia”.  
Inwestor: Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
   
 Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym  opiniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia  06.03.2012r.


Bochnia, 15.02.2012 r.

INFORMACJA

   Urząd Gminy w Bochni informuje, że jego oferta stażowa znalazła się na liście ofert rekomendowanych projektu „Konserwator – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
   Powyższy program stanowi szansę dla osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego. Preferowane będą osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) bądź bez doświadczenia zawodowego, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, które mają największe trudności w znalezieniu zatrudnienia.
   Poniżej (do pobrania) szczegółowe informacje o warunkach, jakie należy spełnić, aby stać się uczestnikiem projektu.


Bochnia, 14.02.2012 r.

 

  Zarządzenie Nr 6/org/12 Wójta Gminy Bochnia z dnia 03.02.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bochnia w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234; poz.1536 z późn.zm.) (kliknij aby pobrać treść dokumentu)

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o konkursię (kliknij aby pobrać treść dokumentu)

2. Ramowy wzór umowy   (kliknij aby pobrać treść dokumentu)

3. Wzór oferty                    (kliknij aby pobrać treść dokumentu)

4. Wzór sprawozdania       (kliknij aby pobrać treść dokumentu)


Bochnia, 14.02.2012 r.

 

Informacja dotycząca programu "Zewnętrzne źródła finansowania kluczem do rozwoju firm małopolskiego sektora MMP"

 

  Firma "Habitat" Sp. z o.o. rozpoczyna realizację i rekrutację do projektu "Zewnętrzne źródła finansowania kluczem do rozwoju sektora MMP". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Przedsięwzięcie jest realizowane od 01 stycznia 2012 r. i będzie trwało do końca marca 2013 roku.

Projekt jest skierowany do właścicieli i pracowników przedsiębiorstw z sektora Mikro i Małych Przedsiębiorstw (MMP) na terenie województwa małopolskiego oraz osób samozatrudnionych, które chciałyby rozwijać oraz inwestować w swoją firmę, ale nie wiedzą jak i skąd pozyskać kapitał.

Więcej informacji w załączniku (kliknij aby pobrać treść dokumentu)

 


Bochnia, 07.02.2012 r.


Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni informuje,  że  będzie realizowana V edycja  projektu p.t. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizacje osób w Gminie Bochnia” w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Z uczestnikami projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne, w których zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji tj. aktywizacja edukacyjna i społeczna.
W ramach projektu przewiduje się objęcie aktywną integracją  21 osób z terenu Gminy Bochnia, w wieku aktywności zawodowej, które są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.


Bochnia, dnia 06.02.2012r.

 

XV Małopolska Giełda Agroturystyczna

 

   Urząd Gminy Bochnia informuje, że w dniach 14-15 kwietnia 2012 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 Listopada odbędzie się XV Małopolska Giełda Agroturystyczna organizowana przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolską Izbę Rolniczą, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego o/ Kraków, Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne oraz Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.

  Wraz z Giełdą Agroturystyczną odbędą się również Targi Ogrodnicze oraz szereg imprez towarzyszących takich jak kiermasze, pokazy kulinarne, wystawy rękodzieła, prezentacje gospodarstw, wystawa zwierząt gospodarskich oraz konkursy i zabawy dla dzieci.

   Organizatorzy serdecznie zapraszają do zaprezentowania swojej oferty.

   Więcej informacji na stronie internetowej www.cku.ur.krakow.pl

   Regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszenia (kliknij aby pobrać treść dokumentu)

 


Bochnia, dnia 27.01.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

   Na podstawie  art.33 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z późń. zm)  Wójt Gminy Bochnia informuje o: przeprowadzeniu oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na działce nr 158/1 położonej w Stradomce”

   1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek  Pana Adama  Szostak  zam. Kłaj 892, 32-015 Kłaj

   2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia

   3. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji  jest Regionalny D
       Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

   4. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy
       Inspektor Sanitarny w Bochni

 

 Informuje się o  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy /raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/ możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

 

Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w terminie  od    27 stycznia  do 20  lutego 2012 r.

 

 

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 27 stycznia 2012 r.

 

Otrzymują:

1. www.bochnia-gmina.pl

2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia

3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Stradomka


Bochnia, dnia 16.01.2012r.

INFORMACJA

 

    Urząd Gminy w Bochni informuje, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pod nazwą Mój Biznes – Mój Sukces 2, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
    Celem głównym projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości w subregionie tarnowskim poprzez kompleksowe wsparcie – doradcze, szkoleniowe, finansowe – 75 osób, kobiet i mężczyzn z terenu powiatu dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego lub Miasta Tarnowa.  Realizacja projektu obejmuje: udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego; przyznanie środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe.
    
Rekrutacja do ostatniej - V edycji projektu „Mój Biznes – Mój Sukces 2” będzie prowadzona w dniach od 2 do 15 stycznia 2012 r. w Biurze Projektu przy ul. Wałowej 2/2 w Tarnowie.
  
Bezpłatne spotkania informacyjne na temat warunków uczestnictwa w projekcie, zakresu wsparcia oraz procesu rekrutacji, w tym wypełnienia dokumentacji rekrutacyjnej do projektu  planowane są w dniach 26, 30 i 31 stycznia:

- DĄBROWA TARNOWSKA,
ul. Berka Joselewicza 5, Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej- 26.01.2012r. (czwartek),  godz. 11:00
- BRZESKO,
ul. Bartosza Głowackiego 51, Urząd Miejski w Brzesku - 30.01.2012r. (poniedziałek), godz. 10:00
- TARNÓW,
ul. Wałowa 5, GTW Project - 31.01.2012r. (wtorek),  godz. 10:000:00

  

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:

Biuro Projektów Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Wałowa 2/2 (I p.), 33-100 Tarnów

Tel./fax  14 656 38 98/99
e-mail: jolantamechla@gmail.com

www.fundacjatarnowskiego.pl


Bochnia, dnia 03.01.2012r.

OGŁOSZENIE  DLA  ROLNIKÓW !!!

W SPRAWIE  ZMIANY TERMINU SKŁADANIA WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

   Urząd Gminy Bochnia informuje, że od 01 stycznia 2012 r. zostały zmienione przepisy regulujące zasady składania wniosków akcyzowego zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
    Po zmianie przepisów rolnicy, aby uzyskać zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego są zobowiązani złożyć wniosek do Urzędu Gminy Bochnia, pokój nr 8 w terminach:

 • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresię od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.  

 • od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresię od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.                 


Bochnia, dnia 22.12.2011r.

 OGŁOSZENIE

        oraz art.49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)  Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu, 19.12.2011r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbiórka istniejącego mostu  nr JNI 30004927 i budowa nowego drogowego obiektu  inżynierskiego wraz z przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1444K Uszew - Nowy Wiśnicz - Nieznanowice w km 12+193 w miejscowości Nieszkowice Wielkie”. Inwestor – Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy  Wiśnicz.
   Info
rmuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym  opiniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
    
Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 22.12.2011r.

Otrzymują:

1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl

2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia 


Bochnia, dnia 12.12.2011r.

OGŁOSZENIE
 

     Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)   Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu 12.12.2011r.  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ Budowa budynków usługowych - handlowych, myjni samochodowej oraz stacji paliw na działce nr 924 w miejscowości Proszówki, gmina Bochnia”. Inwestor : „ EUROBUD”  Kazimierz  Nosalski   Proszówki 277, 32-700 Bochnia 

     Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym  opiniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

     Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 12.12.2011r.

 

Otrzymują:

1. strona internetowa UG Bochnia
2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
     

           


Bochnia, dnia 26.10.2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 77/Org/2011 Wójta Gminy Bochnia z dnia 21 października 2011r. w sprawie: określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012. (kliknij aby pobrać treść dokumentu)


Bochnia, dnia 26.08.2011r.

OBWIESZCZENIE 

    Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z późń. zm)  Wójt Gminy Bochnia informuje o  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN  nr 4223 w Gorzkowie, przy drodze krajowej nr 4,  na działce nr  145, (AM)  jedn. ewid. Bochnia-obszar wiejski.” Inwestor: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka  Akcyjna z siędzibą w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock.
 

1.   Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia.

2.   Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie .

3.   Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni.
 

Informuje się o

·         możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy     / raport   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/

·         możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00  w terminie  od 29 sierpnia do 20  września  2011r. 

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 26 sierpnia 2011r. 

Otrzymują:
1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Gorzków


Bochnia, dnia 26.08.2011r.

OBWIESZCZENIE 

      Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z późń. zm) Wójt Gminy Bochnia informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach, której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków z przepustowości 220 m3/dobę do 400 m3dobę wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 1, 2, 101/2 i 111 w miejscowości Siedlec, gmina Bochnia”. a”. Inwestor: Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia.

1.   Postępowanie prowadzone jest na wniosek Pana Tomasza Kozień SUMAX Sp. z o.o. ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków działającego z upoważnienia Gminy Bochnia.

2.   Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia.

3.   Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

4.   Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni.

  Informuje się o możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy  /raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/ możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.
   Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w terminie od 29 sierpnia do 20 września 2011 r.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 26 sierpnia 2011r.

Otrzymują:
1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Siedlec


Bochnia, dnia 11.08.2011r.

OGŁOSZENIE

   Na podstawie oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Bochnia informuje o podjęciu w dniu 08.08.2011r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ’’Poawaryjna odbudowa linii 110 KV – odgałęzienie do stacji Siedlec„ polegająca na posadowieniu fundamentu, montażu nowego słupa nr 10 i podwieszeniu przewodów w sekcjach linii od sł. Nr8 do sł. Nr 11. Inwestor – ENION SA Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów.       
   Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

   Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia. 

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 11.08.2011r.

Otrzymują:
1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi: Siedlec


Bochnia, dnia 4.08.2011r.

OGŁOSZENIE

   Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Bochnia informuje o podjęciu w dniu 03.08.2011r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa rurociągu tłocznego PE 160 mm w m. Siedlec, gmina Bochnia”. Inwestor: Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia.
   Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia. 

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 04.08.2011r.  

Otrzymują:
1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl

2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia


Bochnia, dnia 1.07.2011r.

OGŁOSZENIE
  
  
Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg ustny na najem lokalu gastronomicznego z zapleczem kuchennym w budynku Krytej Pływalni w Proszówkach.
Termin przetargu: 15 lipca 2011r. , godz. 9, pok. Nr 1 Urzędu Gminy w Bochni. 
Cena wywoławcza: 1800,00 zł netto z wyposażeniem.
Wadium: 400,00 zł płatne na konto lub w kasię UG Bochnia do dnia 14 lipca 2011r.
   Szczegóły  (regulamin przetargu
, projekt umowy najmu) do wglądu w Urzędzie Gminy Bochnia (pokój nr 4) lub na stronie internetowej: www.bochnia-gmina.pl


Bochnia, dnia 29.06.2011r.

OGŁOSZENIE

   Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Bochnia informuje o podjęciu w dniu 24.06.2011r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa stacji demontażu pojazdów na dz. nr 139 w m. Cikowice, gmina Bochnia”. Inwestor: Anita Zawada, ul. Izaaka 3/17, 31-057 Kraków.
    Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.
  Informację o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia.
    Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia  29.06.2011r.

Otrzymują:
1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia


Bochnia, dnia 16.06.2011r.

OBWIESZCZENIE

  Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227 z pózn. zm.) zawiadamia, ze dnia  29.03.2010r. wydal postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ’’Poawaryjna odbudowa linii 110 KV – odgałęzienie do stacji Siedlec„ polegająca na posadowieniu fundamentu, montażu nowego słupa nr 10 i podwieszeniu przewodów w sekcjach linii od sl. Nr8 do sl. Nr 11”.
   Inwestor – ENION SA Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój nr 2. (tel.0-14 611-60-20).
  Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
   Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 16.06.2011r.

Otrzymują:
1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
3. Tablica ogłoszeń na terenie wsi Siedlec.


Bochnia, dnia 09.06.2011r.

OGŁOSZENIE

    Urząd Gminy w Bochni  informuje, ze zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, ze zm.), w dniu 30 czerwca 2011 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Bochnia  kandydatów na ławników. Najpóźniej w październiku 2011 r. Rada Gminy Bochnia dokona wyboru:

- 1 ławnika do orzekania w Sadzie  Rejonowym  w Bochni;

- 4 ławników do orzekania w Sadzie Rejonowym w Bochni w sprawach z zakresu prawa pracy;

- 1 ławnika do orzekania w Sadzie Okręgowym w Tarnowie.

    Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych ( Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) - przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2011roku.

    Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:
- prezesi właściwych sadów;
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
  przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na
  terenie gminy dokonującej wyboru.

   Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2011r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2011 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez rade rozpatrzone), co rada  stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

    Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył  30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarcza lub mieszka w miejscu kandydowania co
  najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególna znajomość spraw pracowniczych.

 
 
Ławnikami nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sadach powszechnych i innych sadach oraz w prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na
  drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
  i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualna data nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; Koszt opłaty za wydanie
  informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi kandydat na ławnika.
- Oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- Oświadczenie kandydata, ze nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, ze 
  władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
  zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
  środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania  funkcji  ławnika;
  Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na
  ławnika.
- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
  osobistego.


    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizacje społeczne lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołączą się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualna data nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
   Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
   Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy Bochnia podejmie uchwale o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.
   Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Bochnia pok. Nr 1 i 6 oraz pod numerami telefonów 14 610 50 78,  14 622 33 33  wew.. 30.

 

Załączniki do pobrania :


Bochnia, dnia 06.06.2011r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu magazynowego zlokalizowanego przy ul. Gejzy Bukowskiego nr 6 w Bochni.

 1. Warunkiem najmu jest przeprowadzenie przez Najemcę na własny koszt robót adaptacyjnych polegających na wydzieleniu pomieszczenia o powierzchni 34,00 m², oraz zamontowanie podlicznika energetycznego celem opomiarowania zużycia energii elektrycznej w wydzielonym pomieszczeniu.

 2. Cenę wywoławcza czynszu najmu lokalu użytkowego ustala się w wysokości 340,00 zł brutto.

 3. Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2011r. /poniedziałek/ o godz. 10ºº w budynku Urzędu Gminy Bochnia w pok. Nr 1.

 4. Ustala się wadium w wysokości 400,00 zł, które należy wpłacić do kasy lub na konto Urzędu do dnia 10 czerwca 2011r.

 5. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które okażą Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.

 6. Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu celem zawarcia umowy najmu, Gmina Bochnia, może odstąpić od zawarcia umowy, a wypłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 7. Najemca zobowiązany będzie do uiszczenia Wynajmującemu czynszu najmu wraz z podatkiem VAT w obowiązującej wysokości, podatku od nieruchomości.
 8. Szczegóły (regulamin przetargu, projekt umowy najmu) do wglądu w Urzędzie Gminy Bochnia - pokój nr 4.

Bochnia, dnia 01.06.2011r.

OGŁOSZENIE  
   

    Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg ustny na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Bogucice, Gm. Bochnia. Preferowana działalność z branży medycznej. Wyłącza się możliwość prowadzenia działalności związanej z branżą spożywczą.   
    Termin przetargu: 20 czerwca 2011r., godz. 9, pok. Nr 1 Urzędu Gminy w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, Bochnia 
    Cena wywoławcza: 700,00 zł netto.

    Wadium 100,00 zł płatne na konto lub w kasię UG Bochnia do dnia 17 czerwca 2011r.

   Szczegóły (regulamin przetargu , projekt umowy najmu) do wglądu w Urzędzie Gminy Bochnia (pokój nr 4) lub na stronie internetowej: www.bochnia-gmina.pl
 


Bochnia, dnia 26.05.2011r.

OGŁOSZENIE

    Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego /sklep/ znajdującego się w budynku WDL w Chełmie.
   
Cenę wywoławcza czynszu najmu lokalu użytkowego ustala się w wysokości 200,00 zł netto.
    Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2011r. o godz.  10 00 w budynku Urzędu Gminy Bochnia w pok. Nr 1 .
    Ustala się wadium w wysokości 50,00 zł, które należy wpłacić gotówka w kasię Urzędu Gminy w Bochni, najpóźniej do dnia 14.06.2011r. 
    Szczegóły: do pobrania (regulamin przetargu, projekt umowy najmu) oraz do wglądu w Urzędzie Gminy Bochnia (pokój nr 4) lub na stronie internetowej: www.bochnia-gmina.pla.pl


Bochnia, dnia 26.05.2011r.

OGŁOSZENIE

 

   Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg ustny na najem lokalu gastronomicznego z zapleczem kuchennym w budynku Krytej Pływalni w Proszówkach.
   Termin przetargu: 15 czerwca  2011r. , godz. 9, pok. Nr 1 Urzędu Gminy w Bochni 
   Cena wywoławcza : 1800,00 zł netto z wyposażeniem
   Wadium 400,00 zł płatne na konto lub w kasię UG Bochnia do dnia 14 czerwca 2011r.
   Szczegóły: do pobrania (regulamin przetargu, projekt umowy najmu)
do wglądu w Urzędzie Gminy Bochnia (pokój nr 4) lub na stronie internetowej: http://www.bochnia-gmina.pl


Bochnia, dnia 23.05.2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/Org/2011 Wójta Gminy Bochnia z dnia 20 maja 2011r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad soleckich w gminie Bochnia. (kliknij aby pobrać treść dokumentu)


Bochnia, dnia 20.05.2011r.

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE


  Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, ze na terenie województwa Małopolskiego, w dniach od 18 maja do 8 czerwca 2011 r., zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.
   Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustna, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów. Przynęta jest mieszanina maczki rybnej, tłuszczu kokosowego, wosku i tetracykliny, w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.

    W okresie wykonywania szczepień i 14 dni po zrzuceniu szczepionki zaleca się:

1. nie wchodzić na teren lasu,
2. zachować ostrożność w czasie pobytu na polach i terenach przyleśnych oraz w wąwozach i jarach,
3.

nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rekach, spojówkę oka lub bulone śluzowa jamy ustnej i nosa,

4.. kontakt zwierząt domowych ze szczepionka należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii,  w celu poddania zwierzęcia obserwacji,
5.

nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w bezpiecznym kagańcu.

   W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, prosi się wszystkich mieszkańców województwa o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zalecę.

   Wszelkich informacji dotyczących akcji szczepienia lisów udzielają: WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  WETERYNARII  W KRAKOWIE tel. 12 418-77-11 oraz POWIATOWY  INSPEKTORAT  WETERYNARII w Bochni tel.: 14 612-34-13.          

 

     

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

          /-/ KRZYSZTOF  ANKIEWICZ  

Bochnia, dnia 04.05.2011r.

OBWIESZCZENIE

   Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z późń. zm) Wójt Gminy Bochnia informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa stacji paliw PKN ORLEN  nr 4223 w Gorzkowie, przy drodze nr E-40,  na działkach nr 143/3, 144/1, 145, 158/1 (AM) jedn.ewid. Bochnia-obszar wiejski.” Inwestor: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siędzibą w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock 

        1.  Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia.

       2. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

       3.Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni. 

Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy /raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/
-
możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 w terminie od 4 maja do 26 maja 2011 r.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 4 maja 2011r.

 • Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Gorzków


 • Bochnia, dnia 28.04.2011r.

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z pózn. zm.) Wójt Gminy Bochnia informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku produkcyjnego wraz z infrastruktura techniczna- montazu mebli  na działce nr 365 w Brzeźnicy gm. Bochnia”.

  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: Pana Pawła Nawrockiego zam. Brzeźnica 166, 32-700 Bochnia

  2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia

  3. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

  4. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni.

  Informuje się o:

  • możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacja sprawy /raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/

  • możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

  Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 800p>00 – 1500 w terminie od 28 kwietnia do 20 maja 2011 r.

  Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 28 kwietnia 2011r. 

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Brzeźnica


  Bochnia, dnia 27.04.2011r.

  Ogłoszenie


    
  Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.) Wójt Gminy Bochnia informuje o podjęciu w dniu 20.04.2011r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa instalacji do przerobu solanki jodowo-bromowej; rozbiórka istniejących stalowych zbiorników solanki na działkach nr 809/1 i 809/2 oraz montażu nowych zbiorników z tworzywa sztucznego, wraz z wykonaniem fundamentów- na działce nr 809/2 w Łapczycy gm. Bochnia, na terenie zakładu przeróbki solanek jodowo-bromowych „SALCO”. Inwestor – Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych „SALCO” M.Scigalski, M.Piotrowska, E.Stopa Spółka Jawna Łapczyca 445, 32-744 Łapczyca.
      Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacja sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
    Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia.
      Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia  27.04.2011r.  

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie Łapczyca 


  Bochnia, dnia 18.04.2011r.

  OBWIESZCZENIE

      Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, ze dnia 24.03.2011r  na wniosek ENION SĄ Oddział w Tarnowie  ul. Lwowska  72-96b działającej przez pełnomocnika  P. Łukasza Nazimek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: Poawaryjna odbudowa linii 110 kV- odgałęzienie do stacji Siedlec” polegająca na posadowieniu fundamentu, montażu nowego słupa nr 10 i podwieszeniu przewodów w sekcjach linii od sl. Nr8 do sl. Nr 11 na działkach ew. nr 343/3, 344, 345, 346, 348, 350, 353/2, 200, 347, 202, 204, 206, 207, 208/2, 208/1, 210, 211, 201, obręb Siedlec.
     
  W związku z powyższym Wójt Gminy Bochnia wystąpił w dniu  12.04.2011r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z  wnioskiem o wyrażenie opinii  czy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu  sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.  Z treścią  wniosku oraz pozostałej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20)
      Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  
      Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia   18  kwietnia  2011r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Siedlec


  Bochnia, dnia 7.04.2011r.

  Ogłoszenie

     Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.) Wójt Gminy Bochnia informuje o podjęciu w dniu 06.04.2011r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Modernizacja stawu retencyjnego przechwytującego nadmiar wody z okresowego potoku III rzędu zasilającego rzekę Gróbke w ramach projektu „ Przeciwdziałania skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymania potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” na działce nr 995 w Brzeźnicy, gmina Bochnia.
     
  Inwestor – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko, ul. Lany 6, 32-700 Bochnia.
      Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacja sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
    Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia. Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 07.04.2011r.

      Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl

  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia

   


  Bochnia, dnia 7.04.2011r.

  Ogłoszenie

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni informuje, ze w ramach wsparcia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku
  - 533 z Małopolski będą mogły w tym roku skorzystać z dwutygodniowych pobytów opiekuńczych.    
    Program opieki krótkoterminowej nad osobami ciężko chorymi i niepełnosprawnymi, które na stale pozostają w swoich domach pod opieka rodzin koordynowany jest przez Wojewodę Małopolskiego.
    Z oferty będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub w podeszłym wieku, wymagające stałej opieki, które na co dzień pozostają pod opieka własnych rodzin lub innych osób.
    Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusach uczestnikom zapewniona zostanie całodobową opieka, wyżywienie, pomoc medyczna.
  Uczestnik turnusu musi jedynie dopłacić organizatorowi 200 zł. Program realizowany jest od kwietnia do października 2011 roku.
    Osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy, mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26,Urzad Gminy, II piętro, pok.18
  w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, we wtorek, środa w godzinach od 8.00 do 16.00, w czwartek  w godzinach od 8.00 do 15.00 i w piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.


  Bochnia, dnia 30.03.2011r.

  Ogłoszenie

      Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.) Wójt Gminy Bochnia informuje o podjęciu w dniu 28.03.2011r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudowa dojazdów do przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2086K Bochnia - Zawada w m. Zawada”.
  Inwestor – Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz.

      Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacja sprawy, w tym opiniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

     Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia. 
       Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia    30.03.2011r.  

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
   


  Bochnia, dnia 25.03.2011r.

  INFORMACJA

     Wójt Gminy Bochnia informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26 na okres 21 dniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębach: Łapczyca, Dąbrowica, Siedlec, Stradomka.


  Bochnia, dnia 17.03.2011r.

  Obwieszczenie

       Komisja Okręgowa w Gminie Bochnia na podstawie uchwal KRIR: nr 8/2010 z dnia 1 grudnia 2010r., nr 9/2010 z dnia 1 grudnia 2010r. oraz uchwalmy Okręgowej Komisji Wyborczej nr 31 z dnia 17.03.2011r. przedstawia listę kandydatów do Rady Powiatowej w Bochni oraz Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej:

  Okręg wyborczy nr 31 w Gminie Bochnia

  1. Kazimierz Józef Gut, lat 47, wykształcenie średnie, technik mechanizator rolnictwa, Nieszkowice Małe 


  Bochnia, dnia 17.03.2011r.

  Ogłoszenie

    Informuje się o możliwości składania za pośrednictwem Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” działającej na terenie gmin: Bochnia, Drwinia, Szczurowa, Rzezawa, Koszyce, Gminy i Miasta Nowe Brzesko, Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi ” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
     Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2011 roku wynosi 968 000,00 zł.
     Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30 marca 2011 roku do 28 kwietnia 2011 roku. N
  iezbędne dokumenty można pobrać ze strony internetowej Stowarzyszenia www.cenoma.pl
      Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” oraz pod numerem tel. 014 / 671- 40-70 lub 671- 41-13.


  Bochnia, dnia 11.03.2011r.

  Ogłoszenie

     Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.) Wójt Gminy Bochnia informuje o podjęciu w dniu 9.03.2011r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sięci kanalizacji sanitarnej - projekt zamienny - dla miejscowości Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka, gmina Bochnia.  Inwestor: Gmina Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia.
      Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacja sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

    Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia.
      Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 11.03.2011r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi: Siedlec, Nieszkowice Małe, Stradomka, Buczyna


  Bochnia, dnia 10.03.2011r.

  Ogłoszenie - „ Kolektory słoneczne dla mieszkańców gminy Bochnia”

     Wójt Gminy Bochnia ogłasza nabór firm zainteresowanych wykonaniem ok. 600 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych z jednoczesnym zapewnieniem części projektowej i formalnej w zakresie dofinansowania z programu NFOŚ.
      Firmy zainteresowane projektem mogą składać oferty w terminie do 20 kwietnia br.: Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2 lub ugbochnia@poczta.fm.


  Bochnia, dnia 01.03.2011r.

  INFORMACJA

      
  Urząd Gminy Bochnia zgodnie z Uchwala  Nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuje, iż:
  1. 
  Zgłoszenia kandydatów na Członków Rad Powiatowych przyjmowane będą od 08 marca 2011r. do 14 marca 2011 r. (do godz. 1300)

  Wymagane dokumenty:
  -     
  zgłoszenie Kandydata - do pobrania,
  -     
  listy poparcia dla Kandydata (minimum 50 podpisów) - do pobrania
  -     
  oświadczenie Kandydata o zgodzie na kandydowanie - do pobrania.

  (druki ww. dokumentów do pobrania w Urzędzie Gminy Bochnia, pok. Nr 9 – podatki lub na stronie internetowej www.bochnia-gmina.pl/ogloszenia.

  2. 
  Wyłożenie spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w glosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej odbędzie się w dniach: od 20 marca 2011 r.  do 1 kwietnia
  2011 r. włącznie)
  w Urzędzie Gminy w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. Nr 9 – podatki ).

  3. 
  Wybory – 03 kwietnia 2011r. (w godz. od 8.00 - 1800)

  Pełnomocnik: Urszula Lalik


  Bochnia, dnia 28.02.2011r.

  OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 10 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pózn. zm.) Wójt Gminy Bochnia  zawiadamia, ze w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa sięci kanalizacji sanitarnej - projekt zamienny - dla miejscowości Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka, gmina Bochnia.
    Inwestor : Gmina  Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
  zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.
     Informuje się, ze w terminie 7 dni od dnia doręczenia  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 2, w godzinach pracy urzędu.
      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 28.02.2011r .


  Bochnia, dnia 25.02.2011r.

  Otwarty konkurs ofert

       Wójt Gminy Bochnia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011r.  
      
   Pełny tekst ogłaszanego konkursu widnieje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bochni oraz na stronie www.bochnia-gmina.pl   
        Termin składania ofert: do 20.03.2011r. do godziny 15:00.


        Załączniki :


  Bochnia, dnia 24.02.2011r.

  OBWIESZCZENIE

      
  Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.
  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967

  od km 35 + 032,90 (km ref. Odc. 170 km 1+894.38) do km 35+087,07 (km ref. Odc. 170 km 1+948.55) wraz z przebudowa mostu w km 35+057.00 (km ref. Odc. 170 km 1+918.48) na potoku BN (Trzonia) w miejscowości Łapczyca" - polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w ramach zadania: "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku Myślenice-Łapczyca". Tekst do pobrania
   


  14.02.2011
  Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni informuje, ze  będzie realizowana IV edycja  projektu p.t. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizacje osób w Gminie Bochnia” w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  Z uczestnikami projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne, w których zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji tj. aktywizacja edukacyjna i społeczną.
     W ramach projektu przewiduje się objecie aktywna integracja  21 osób z terenu Gminy Bochnia, w wieku aktywności zawodowej, które są osobami bezrobotnymi lub są osobami nieaktywnymi zawodowo.
  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

   

   


  Bochnia, dnia 10.02.2011r.

  OGŁOSZENIE

     
  Wójt Gminy Bochnia informuje, ze na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres krótszy niż 3 lata.


  Bochnia, dnia 11.01.2011r.

  OGŁOSZENIE

      Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) art.49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu 29.12.2010r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa budynku warsztatu rzemieślniczego usługowego, wraz z wewnętrzną instalacja elektryczna na działce nr 122, położonej w miejscowości Gorzków, gmina  Bochnia”. Inwestor: P.P. Danuta i Stanisław  Mroczek zam. Gorzków 35, 32-700  Bochnia.
      Informuje się o
     możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostałą dokumentacja sprawy w tym  uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.
    Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia.
      Strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl


  Bochnia, dnia 27.12.2010r.

  OBWIESZCZENIE

    Wójt Gminy Bochnia
  działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego  oraz art.63.ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) zawiadamia, ze dnia  23.12.2010r. wydal postanowienie  o odstąpieniu od  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - projekt zamienny -  dla miejscowości  Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka, gmina Bochnia.
     Inwestor : Gmina  Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia. Z treścią  postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój nr 2. (tel.0-14 611-60-20).

    Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 27.12.2010r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl

  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Siedlec, Nieszkowice Małe, Stradomka


  Bochnia, dnia 14.12.2010r.

  OBWIESZCZENIE

     Na podstawie  art.33 ust.1 i art.79  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z pózn. zm)  Wójt Gminy Bochnia informuje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Dla przedsięwzięcia: „Budowa  stacji  demontażu pojazdów na dz. nr 139  w m. Cikowice, gmina Bochnia”.
   

  1.      Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora:  Pani Anity  Zawada ul. Izaaka 3/17, 31-057 Kraków.

  2.      Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia.

  3.      Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

  4.      Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni. 

  Informuje się o:

  ·         możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostała dokumentacja sprawy /raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/

  ·         możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w formie pisemnej , ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

  Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w terminie od 17 grudnia 2010  do 8  stycznia  2011 r. 

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 14 grudnia 2010r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Cikowice


  Bochnia, dnia 5.12.2010r.

  NABÓR NA RACHMISTRZÓW

    Gminne Biuro Spisowe w Bochni w dniach od 6 grudnia do 20 grudnia 2010r. ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu przeprowadza w okresie od 01 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań na terenie Gminy Bochnia.
     
  Kandydat na rachmistrza spisowego musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem). Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące (nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).
     Rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzali wywiad. Musi być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Powinien tez być obowiązkowy, rzetelny i wykazywać się dobra organizacja pracy.
     Rachmistrzem może zostać osoba (z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.
  Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają.
     Kandydaci na rachmistrzów
  musza złożyć również oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Ponadto będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
     Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

     Umowy zlecenia będą podpisane na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego przez dyrektora Urzędu statystycznego z osobami, które zostaną powołane na rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. Umowy podpisane zostaną przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu przedspisowego. Podczas wykonywania obowiązków spisowych Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.
     Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy Bochnia.


  Bochnia, dnia 2.12.2010r.

  OBWIESZCZENIE

       Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, ze dnia 19.11.2010r. na wniosek Pana Marka Matyjewicza Dyrektora Zakładu Usług Projektowych  i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT z siedz. ul. Ujejskiego 12, 33-100 Tarnów zostało wszczęte Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - projekt zamienny - dla miejscowości Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka, gmina Bochnia.
  Inwestor : Gmina Bochnia ul. Kazimierza Wlk. 26, 32-700 Bochnia.

      W związku z powyższym Wójt Gminy Bochnia wystąpił w dniu 2.12.2010r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni z wnioskiem o wyrażenie opinii czy istnieje
  potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu  sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.  Z treścią  wniosku oraz pozostałej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20)    Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
       Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 2 grudnia 2010r. 

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Buczyna, Nieszkowice Małe, Stradomka
   


  Bochnia, dnia 17.11.2010r.

  POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – OGŁOSZENIE 

    
   Wójt Gminy Bochnia zawiadamia, ze w ostatnich dniach uruchomiono rządowy program pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi ( ustawa z dnia 12 sierpnia 2010r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010r).
      Pomoc w formie pożyczki bezzwrotnej lub umorzenia w 75% może być przyznana wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom ( zatrudniającym do 50 pracowników), którzy udokumentują straty powodziowe w związku z prowadzona przez nich działalnością gospodarcza.

     
  Szczegółowe informacje oraz druki wniosków przekazane zostaną na spotkaniu, które odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 19 listopada 2010r. o godz. 16:00 w holu Zespołu Szkól Gminnych w Proszówkach.


  Bochnia, dnia 21.10.2010r.

  OBWIESZCZENIE

     Na podstawie  art.33 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z pózn. zm) Wójt Gminy Bochnia informuje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  dla przedsięwzięcia: „Budowa Małej elektrowni wodnej  w km 16 + 200  rzeki Raby w miejscowości Baczków na terenie działek 118/5, 826/4  oraz w m. Gawłów działki nr 1, 552/1, gmina Bochnia.
     
  1.Postepowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: Pana Jacka Słowińskiego Prezesa Zarządu Geopartner Sp z.o.o. ul. Skośna 39B, 30-383 Kraków.
       
  2.Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia.
       3.Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
       4.Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni. 

  Informuje się o:
  · 
  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostała dokumentacja sprawy/ raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/
  ·
  możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

  Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w terminie  od
  25  października    do 16 listopada  2010 r. 

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia  21 października 2010r. 

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Baczków
  4. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Gawłów


  Bochnia, dnia 15.09.2010r.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLEŃ

      Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, ze w związku z rozpoczynającym się 21 września 2010 r. naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, dnia 22 września 2010 r. w Muzeum Ziemi Koszyckiej odbędzie się bezpłatne szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu wdrożenia w zasady przyznawania pomocy finansowej, zasad wyboru projektów w kontekście wdrażania celów Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zapoznania się z wnioskiem o przyznanie pomocy i jego wypełnianiem.
      Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się najpóźniej do poniedziałku, 20 września 2010 r. do godz. 15:00. Zgłoszeń można dokonywać droga elektroniczna pod adresem: eocenoma@interia.pl lub telefonicznie pod numerami: 14 671 40 70, 14 671 41 13.
  Liczba miejsc ograniczona. Osoby, które zgłoszą się na szkolenie, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone kosztami związanymi z organizacja szkolenia. Dokładny harmonogram i niezbędne informacje dotyczące szkolenia znajda Państwo na stronie internetowej Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA", tj.  www.cenoma.pl


  Bochnia, dnia 3.09.2010r.

  SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW W RAMACH DZIAŁAŃ: „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORTSW” I „Różnicowanie W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ”

      Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” informuje, ze 10 września 2010 r. odbędą się dwa bezpłatne szkolenia dla beneficjentów w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
     Beneficjentami programu są: Rolnicy ubezpieczeni w KRUS z terenu Gminy Bochnia oraz Przedsiębiorcy z terenu Gminy Bochnia.  
      Celem szkoleń  będzie zaznajomienie uczestników z zasadami wyboru projektów w ramach w/w działań, zasad przyznawania pomocy finansowej, jak również obejma część warsztatowa, polegającą na pracy z formularzami wniosków o przyznanie pomocy i instrukcjami ich wypełniania.
     Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 14 671-40-70, 14 671-41-13, bądź mailowy, pod adresem eocenoma@interia.pl.
    Szczegółowy program szkoleń zostanie podany do publicznej informacji najpóźniej do poniedziałku, 6 września 2010 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro Stowarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” w Szczurowej, tel. 14 671-40-70, 14 671-41-13.


  Bochnia, dnia 27.08.2010r.

  INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH

      Wnioski o STYPENDIA SZKOLNE na rok szkolny 2010/2011 przyjmowane są w Gminnym Zespole Obsługi Szkól i Przedszkoli w Łapczycy - Biuro GZOSiP, Łapczyca 334 (budynek przedszkola - I piętro) w pokoju nr 2 w dniach 1 - 15 września w godzinach 8.00 - 15.00.
      Wzory formularzy znajdują się na stronie internetowej www.gzosip.bochnia.pl, na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Bochni, w Gminnym Zespole Obsługi Szkól i Przedszkoli w Łapczycy oraz w szkołach Gminy Bochnia.


  Bochnia, dnia 17.08.2010r.

  OBWIESZCZENIE

     Na podstawie  art.33 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz,1227 z pózn. zm)  Wójt Gminy Bochnia informuje o: przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:„Budowa stopnia wodnego „Cerekiew” z małą elektrownia wodna oraz przepławką dla ryb w miejscowości Cerekiew na terenie działek 1 i 2 (gmina Bochnia) oraz na terenie działki 312 w miejscowości Wyżyce (gmina Drwinia).”

  1.Postepowanie prowadzone jest na wniosek inwestora:  Pani Bogny Szewczyk AKSON ul. Zamoyskiego 31/202, 30-519 Kraków

  2.Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochni.
  3.Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji  jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
  4.Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

   

  Informuje się o:

  ·       -  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostała dokumentacja sprawy / raport   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/

  ·       - możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

   

  Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. 800–1500 w terminie od 23 sierpnia do  14 września  2010r.

   

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 17 sierpnia 2010r.

   

  Otrzymują:

  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl

  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia

  3. Tablica ogłoszeń w UG Drwinia

  4. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Cerekiew

  5. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Wyżyce


  Bochnia, dnia 9.07.2010r.

  OGŁOSZENIE 

     Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg na dzierżawę kawiarni wraz z zapleczem kuchennym w budynku Krytej Pływalni w Proszówkach.
  1. Przetarg odbędzie się  dnia 23.07.2010r. o godzinie 9.00, pok. nr 2 w budynku Urzędu Gminy  Bochnia.
  2. Powierzchnia lokalu – 137,06  m².

  3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 2.000,00 zł netto z wyposażeniem.
  4. Wadium – 500,00 zł płatne do kasy lub na konto Urzędu Gminy Bochnia do 21.07.2010r.

  Szczegóły  (regulamin przetargu, projekt umowy dzierżawnej oraz rodzaj wyposażenia wchodzącego w skład wynajmu)  do wglądu w Urzędzie Gminy Bochnia (pok. nr 4), oraz na stronie internetowej: www.bochnia–gmina.pl  

  Załączniki: regulamin , umowa najmu , wyposażenie .


  Bochnia, dnia 7.07.2010r.

  INFORMACJA

        Wójt Gminy Bochnia informuje, ze zorganizowano w Urzędzie Gminy w Bochni staże dla 5 osób bezrobotnych, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
        Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 6, tel. 014 610 50 78.


  Bochnia, dnia 23.06.2010r.

  OGŁOSZENIE 

     
  Urząd Gminy Bochnia informuje, ze otwarty został rachunek bankowy, na który można przekazywać środki finansowe na pomoc dla osób poszkodowanych podczas tegorocznej powodzi.
      Pieniądze można wpłacać na konto nr 58 8589 0006 0260 0110 0001 0028, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział Nowy Wiśnicz, Filia w Bochni z dopiskiem "WPŁATY i Darowizny na rzecz Powodzian".


  Bochnia, dnia 16.06.2010r.

  OBWIESZCZENIE

      Wójt Gminy Bochnia
  działając na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia, ze dnia 16.06.2010r. wydal decyzje  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n.: Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500 – 468+600 = 468 +220. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
     Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20).

     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Bochna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

     Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  
     Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 16.06.2010r.

  Otrzymują:

  1. strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bochnia
  4. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Łapczyca i Moszczenica


  Bochnia, dnia 15.06.2010r.

  OGŁOSZENIE 

     Wójt Gminy Bochnia ogłasza przetarg na dzierżawę kawiarni wraz z zapleczem kuchennym w budynku Krytej Pływalni w Proszówkach.
  1. Przetarg odbędzie się  dnia 30.06.2010r. o godzinie 9.00
  2. Powierzchnia lokalu – 137,06  m².
  3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi:

  - 2.000,0000 zł netto bez wyposażenia,
  - 3.000,00 zł netto z wyposażeniem.

  4. Wadium – 500,00 zł płatne do kasy lub na konto Urzędu Gminy Bochnia do 28.06.2010r.

  Szczegóły (regulamin przetargu, projekt umowy dzierżawnej oraz rodzaj wyposażenia wchodzącego w skład wynajmu)  do wglądu w Urzędzie Gminy Bochnia (pok. nr 4), oraz na stronie internetowej: www.bochnia–gmina.pl

  Załączniki: regulamin , umowa najmu , wyposażenie .


  Bochnia, dnia 15.06.2010r.

  OGŁOSZENIE 

  Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.) Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu 14.06.2010r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pogwizdów, Zawada, Nieprześnia, Nieszkowice Wielkie i Wola Nieszkowska”. Inwestor: Gmina  Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700  Bochnia.  

  Informuje się o: możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostała dokumentacja sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

  Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia.

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 15.06.2010r.

   Otrzymują:
  1.strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl

  2.Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3.Tablica ogłoszeń na terenie wsi Pogwizdów, Zawada, Nieprześnia, Nieszkowice Wielkie, Wola Nieszkowska.


  Bochnia, dnia 7.06.2010r.

  Zaświadczenie o prawie do glosowania
   
    
  Urząd Gminy w Bochni informuje, ze wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może otrzymać Zaświadczenie o prawie o glosowania. Z  takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie glosowania w kraju, za granica lub na polskim statku morskim.   
     Zaświadczenia odbiera się:

  ·  osobiście, na podstawie ustnego zadania wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość

  ·  przez pisemnie upoważniona osobę, pod warunkiem, ze upoważnienie zawiera numer PESEL wyborcy.

     Wyborca otrzyma dwa Zaświadczenia: Zaświadczenie o prawie do glosowania podczas I tury oraz Zaświadczenie o prawie do glosowania w ewentualnej II turze.
     Wyborca, któremu wydano Zaświadczenie o prawie do glosowania zostanie z Urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
     Dla mieszkańców gminy Bochnia Zaświadczenia wydawane będą do dnia 18 czerwca 2010r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Bochnia w Wydziale Spraw Obywatelskich w pokoju nr 24.


  Bochnia, dnia 25.05.2010r.

  OBWIESZCZENIE

      Na podstawie  art.10 § 1  ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pózn. zm.) Wójt Gminy Bochnia  zawiadamia, ze w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa obwodnicy wsi  Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500-468+600=468+220,  prowadzonym na wniosek inwestora Generalnej   Dyrekcji  Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie,  w dniu 17.05.2010r. wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydane przez Burmistrza Miasta Bochni. W związku z powyższym zakończono zbieranie materiałów i dowodów w niniejszej sprawie.
     
  Informuje, ze w terminie 7 dni od dnia doręczenia  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z całością akt  sprawy   w tym z treścią uzgodnienia i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań  w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia,  ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu.

        Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia  25.05.2010r .


  Otrzymują:

  1. strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bochnia
  4  Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Łapczyca i Moszczenica


  Bochnia, dnia 17.05.2010r.

  ZARZĄDZENIE Nr 54/ORG/10 Wójta Gminy Bochnia z dnia 17 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w placówkach handlowych na terenie Gminy Bochnia.


  Bochnia, dnia 27.04.2010r.

  ZARZĄDZENIE Nr 33/GZOSiP/10 Wójta Gminy Bochnia z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora w szkołach i przedszkolach Gminy Bochnia.

   


  Bochnia, dnia 19.03.2010r.

  OGŁOSZENIE 

     Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  oraz Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu 16.04.2010r.  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
  „Rozbudowa gminnej kanalizacji ściekowej, grawitacyjnej i tłocznej, budowa dwóch podziemnych pompowni sieciowych Nr 1 i Nr 2 z odprowadzeniem ścieków  z pompowni do istniejącej sieci kanalizacyjnej, budowie przyłączy energetycznych zasilających pompownie, wykonanie bezwykopowych przejść kanalizacja pod droga powiatowa w m. Stanisławice gm. Bochnia.”  
   
   Na działkach nr: 583/32, 583/127, 583/131, 585, 583/48, 472/2, 411, 413, 116/2, 116/1, 68, 67/1, 67/2, 27/1, 1, 26/2, 25/2, 24/2, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14/2, 14/1, 13, 12, 11, 10, 9, 8/1, 7, 6, 66/2, 65/6, 65/4, 64/2, 62/2, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 54, 52, 51, 50, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 37, 27/2, 36, 69, 30, 29, 3/2, 31/3, 31/1, 32/1, 5/1, 80, 63/3, 63/4.   
  Inwestor: Gmina  Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700  Bochnia

  Informuje się o:
    możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostała dokumentacja sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.
  Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia.

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 19.04.2010r.

  Otrzymują:
   

  1. strona internetowa UG Bochnia http://www.bochnia-gmina.pl/

  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia

  3. Tablica ogłoszeń na terenie wsi  Stanisławice 


  Bochnia, dnia 31.03.2010r.

  OBWIESZCZENIE

   
     Wójt Gminy Bochnia
  działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art.63. ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) zawiadamia, ze dnia 29.03.2010r. wydal postanowienie  o odstąpieniu od  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa gminnej kanalizacji ściekowej, grawitacyjnej i tłocznej, budowa dwóch podziemnych pompowni sieciowych Nr 1 i Nr 2 z odprowadzeniem ścieków z pompowni do istniejącej sieci kanalizacyjnej, budowie przyłączy energetycznych zasilających pompownie, wykonanie bezwykopowych przejść kanalizacja pod droga powiatowa w m. Stanisławice gm. Bochnia.”                               
  Inwestor : Gmina  Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
  .
      Z treścią  postanowienia  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20).

    
  Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 31.03.2010r.  

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń na terenie wsi  Stanisławice 


  Bochnia, dnia 19.03.2010r.

  OGŁOSZENIE 

       Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza osoby dorosłe, mieszkające i/lub pracujące  na terenie województwa małopolskiego, zainteresowane podnoszeniem – poza godzinami pracy – swoich kompetencji zawodowych, na kursy zawodowe w ramach projektu „Przygotowanie kadr do budowy sieci szerokopasmowych w Małopolsce”.
      
  Kursy umożliwia zainteresowanym zdobycie umiejętności, wiedzy i uprawnień związanych z:

  a)    
  zarządzaniem projektem i zasobami ludzkimi oraz obsluga programu AutoCad;
  b)    
  obsluga wiertnicy, tworzeniem instalacji światłowodowych i elektrycznych;
  c)     
  obsluga koparki klasy III i wiertnicy;
  d)    
  obsluga piły do ciecia asfaltu i betonu oraz ubijaka;
  e)    
  obsluga podestów ruchomych i do pracy na wysokościach poziom II;
  f)      
  urządzeniami radiowymi wykorzystywanymi w telefonii komórkowej oraz uprawnieniami do pracy na wysokościach poziom II.
  UCZESTNICY POKRYWAJĄ JEDYNIE 10% WARTOŚCI CAŁEGO KURSU!

        Szczegółowe informacje można uzyskać w Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Wałowa 2/2 (I pietro), 33-100 Tarnów, tel/fax: 014 656 38 98 wew. 23, www.fundacjatarnowskiego.pl, e-mail: barbara.kaplonska@gmail.com


  Bochnia, dnia 11.03.2010r.

  OBWIESZCZENIE

      Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, ze dnia 26.02.2010r  na wniosek Pani Iwony Rybak  Geokart - International Sp z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów zostało wszczęte Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  dla miejscowości Pogwizdów, Zawada, Nieprześnia, Nieszkowice Wielkie i Wola Nieszkowska. 
  Inwestor: Gmina Bochnia ul. Kazimierza Wlk. 26, 32-700 Bochnia.

      W związku z powyższym Wójt Gminy Bochnia wystąpił w dniu 11.03.2010r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz  Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni z  wnioskiem o wyrażenie opinii czy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu  sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
  Z treścią  wniosku oraz pozostałej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20)

      Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 11 marca  2010r.

  Otrzymują:
  1.strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2.Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3.Tablice ogłoszeń na terenie wsi Pogwizdów, Zawada, Nieprześnia, Nieszkowice Wielkie, Wola Nieszkowska.


  Bochnia, dnia 26.02.2010r.

  OGŁOSZENIE 

     Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r  o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu  w dniu 22.02.2010r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości 210m3/d na działce nr 250  wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości  Bogucice, gmina Bochnia”. Decyzja wydana została dla inwestora : Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia. 

  Informuje się o     możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostała dokumentacja sprawy w tym  uzgodnieniem dokonanym  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni. 

  Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia.

  strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl


  Bochnia, dnia 17.02.2010r.

  OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) oraz art.49 ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pózn. zm.) Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu  w dniu 17.02.2010r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości 235m3/d na działce nr 346  wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Nieszkowice Wielkie, gmina Bochnia”.
  Inwestor: Gmina  Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
  .
      
  Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostała dokumentacja sprawy w tym  uzgodnieniem dokonanym  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  w Krakowie oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu.
      Od niniejszej decyzji służy  stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Bochnia w terminie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia.
      Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub  w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia  17 lutego 2010r. 

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3  Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Nieszkowice  Wielkie


  Bochnia, dnia 9.02.2010r.

  OBWIESZCZENIE

     Na podstawie  art.10 & 1  ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pózn. zm.) Wójt Gminy Bochnia  zawiadamia, ze w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa obwodnicy wsi  Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500-468+600=468+220,  prowadzonym na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie   działającej  przez Pana Tomasza Strojnego - Jacobs Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36,  30-110 Kraków, zakończono zbieranie materiałów i dowodów  w sprawie.
      W związku z powyższym informuje się, ze w terminie 7 dni od dnia doręczenia  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań  w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu.
       Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia  9.02.2010r .

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bochnia
  4. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Łapczyca i Moszczenica


  Bochnia, dnia 3.02.2010r.
  Otwarty konkurs ofert

       Wójt Gminy Bochnia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010r.
      
   Pełny tekst ogłaszanego konkursu widnieje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bochni oraz na stronie www.bochnia-gmina.pl  - (załącznik do pobrania ).
        Termin składania ofert: do 5.03.2010r. do godziny 15:00


  Bochnia, dnia 1.02.2010r.

  OBWIESZCZENIE

    Na podstawie  art.10 & 1  ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pózn. zm.)  Wójt Gminy Bochnia  zawiadamia, ze w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości 235m3/d na działce nr 346  wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Nieszkowice Wielkie, gmina Bochnia” prowadzonym na wniosek - Pana Marka  Drozdowskiego - WPPU  SUMAX Sp. z o.o., ul. Dzielskiego 2,  31-465 Kraków działającego w imieniu inwestora tj. Gminy Bochnia    zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie. 
     W związku z powyższym informuje się, ze w terminie 7 dni od dnia doręczenia  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań  w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu.
      Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 1.02.2010r. 

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3  Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Nieszkowice  Wielkie


  Bochnia, dnia 12.01.2010r.

  Niemiecki na wyciągniecie reki...

      Instytut Austriacki od stycznia 2010 r. realizuje projekt w 90% dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Niemiecki na wyciągniecie reki. Kursy języka niemieckiego zakończone Grundstufe Deutsch z modułem psychologicznym w Twoim powiecie” Szkolenia są
  organizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewidziane są dla osób dorosłych, zamieszkałych (na stale lub czasowo) lub pracujących m.in. w powiecie bocheńskim (nie mogą to być jednak osoby posiadające własną działalność gospodarcza). Projekt skierowany jest do grupy 100 osób ( w tym 70 kobiet i 30 mężczyzn). Adresaci projektu to osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które chcą podnieść kwalifikacje zawodowe. Cena za 2 letnie szkolenia wynosi 328,19 zł (cena ta obejmuje egzamin Państwowy ÖSD Grundstufe Deutsch).        
       Każdy kursant weźmie udział w 4 semestrach kursu j. niemieckiego (kursant  może prezentować słabą znajomość języka niemieckiego lub jej brak) - 240 godzin, a Każdy semestr daje możliwości otrzymania 4 certyfikatów Instytutu Austriackiego. Kurs zakończy się egzaminem państwowym – ÖSD Grundstufe Deutsch. Dodatkowo przewidziano 24 godzinny moduł psychologiczny oraz indywidualne doradztwo z psychologiem.
       Rekrutacja odbywać się w lutym br. a wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.oei.krakow.pl w zakładce „ Niemiecki na wyciągniecie reki…”, mailowo: projekt@oei.krakow.pl lub pod numerem telefonu:12 430 98 05.


  Bochnia, dnia 12.01.2010r.

  OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.Nr 25, poz.150 ze zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz.1227) Wójt Gminy Bochnia  informuje, iz protokole z rozprawy administracyjnej otwartej  dla społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia p.n. Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500-468+600=468+220, która odbyła się w dniu 7.01.2010r. w Wiejskim Domu Ludowym w Łapczycy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Bochnia pok. nr 2 ul. Kazimierza Wielkiego 26 w godzinach pracy Urzędu.


  Bochnia, dnia 8.12.2009r.

  OBWIESZCZENIE


       Na podstawie  art.33 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r Nr 199, poz.1227) Wójt Gminy Bochnia informuje o : przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach, której sporządzony jest raport przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości 210m3/d na działce nr 250  wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości  Bogucice, gmina Bochnia”.

  Inwestor: Gmina  Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia.
      1.Postepowanie prowadzone jest na wniosek pełnomocnika inwestora - Pana  Marka  Drozdowskiego - WPPU  SUMAX Sp. z o.o., ul. Dzielskiego 2,  31-465 Kraków.
        2.Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Bochnia.

        3.Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji  jest  Regionalny 
           Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.
        4.Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy
           Inspektor Sanitarny w Bochni.
  Informuje się o:

  ·
  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostała dokumentacja sprawy /raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/
  ·     
  możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

  Uwagi i wnioski składać można w
  Urzędzie Gminy Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w terminie  od 8 grudnia do 30 grudnia 2009r.
  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 8 grudnia 2009r.

  Otrzymują:
  1.strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  2.Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3.Tablice ogłoszeń na terenie wsi Bogucice


  Bochnia, dnia 3.12.2009r.

  OGŁOSZENIE 

      O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części  tekstu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego sołectw Gminy Bochnia [1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice, [4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerekiew, [7] Chełm, [8] Cikowice, [9] Damienice, [10] Dąbrowica, [11] Gawłów, [12] Gierczyce, [13] Gorzków, [14] Grabina, [15] Krzyżanowice, [16] Łapczyca, [17] Majkowice, [18] Moszczenica, [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice Małe, [21] Nieszkowice Wielkie, [22] Ostrów Szlachecki, [23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice, [28] Stradomka, [29] Wola Nieszkowska, [30] Zatoka, [31] Zawada uchwalonego uchwala Rady Gminy Bochnia nr. XXVII/319/06 z dnia 26 października  2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia.
     Na podstawie art. 17 pkt  10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz artykuł 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku. (Dz.U.08.199.1227), zgodnie z  uchwala Rady Gminy Bochnia nr. XIII/98/08 z dnia 08 kwietnia 2008 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia wraz z prognoza oddziaływania na środowisko.
      Projekt zmiany tekstu planu wraz z prognoza oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 10.12.2009 do 06.01.2010 w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, w godzinach od 12:00 do 15:00.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zmian planów miejscowych odbędzie się w dniu 21.12.2009 w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 11:00. Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi.
      Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany tekstu planu oraz prognozy należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bochnia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy w nie przekraczalnym terminie do dnia 21.01.2010r.


  Bochnia, dnia 30.11.2009r.

  OGŁOSZENIE 

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  tekstu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego sołectw Gminy Bochnia [1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice, [4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerekiew, [7] Chełm, [8] Cikowice, [9] Damienice, [10] Dąbrowica, [11] Gawłów, [12] Gierczyce, [13] Gorzków, [14] Grabina, [15] Krzyżanowice, [16] Łapczyca, [17] Majkowice, [18] Moszczenica, [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice Małe, [21] Nieszkowice Wielkie, [22] Ostrów Szlachecki, [23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice, [28] Stradomka, [29] Wola Nieszkowska, [30] Zatoka, [31] Zawada, uchwalonego uchwala Rady Gminy Bochnia nr. XXVII/319/06 z dnia 26 października  2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia.

      Na podstawie art. 17 pkt  10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz artykuł 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku. (Dz.U.08.199.1227), zgodnie z  uchwala Rady Gminy Bochnia nr. XX/164/09 z dnia 26 marca 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia wraz z prognoza oddziaływania na środowisko.
       Projekt zmiany tekstu planu wraz z prognoza oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8.12.2009 do 4.01.2010 w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia, 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, w godzinach od 12:00 do 15:00.
      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami zmian planów miejscowych odbędzie się w dniu 18.12.2009 w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 11:00.
       Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi.
       Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany tekstu planu oraz prognozy należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bochnia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy w nie przekraczalnym terminie do dnia 19.01.2010r.


  Bochnia, dnia 24.11.2009r.

  OBWIESZCZENIE

      Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.46a ust.5 i art.48 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.Nr 25, poz.150 ze zm.) oraz art.153 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) w związku  z art.49 Kodeks Postępowania administracyjnego zawiadamia, ze wystąpił o uzgodnienie przedsięwzięcia  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach p.n.: Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500-400+600=468+220, Inwestor: Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Oddział w Tarnowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.
      
  Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
        Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia: 24.11.2009r.

  Otrzymują:

  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bochnia
  4. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Łapczyca i Moszczenica.


  Bochnia, dnia 24.11.2009r.

  OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 ze zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy  z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) Wójt Gminy Bochnia informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500-400+600 =468+220, Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.
    
  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Generalnej   Dyrekcji  Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie działającej  przez Pana Tomasza Strojnego - Jacobs Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36,  30-110 Kraków.
       
  2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu na środowisko.     
        Informuje się o:

  -
  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostała dokumentacja sprawy /raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/
  -
  możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.
        Uwagi i wnioski składać można:
  1)   w formie pisemnej w
  Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26;

  2)  ustnie do protokołu  pok. nr 2 w
  Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26 pok. nr 2 od poniedziałku do piątku    w godz. 800 – 1500.
  3)
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym pod adresem poczty elektronicznej Urzędu: ugbochnia@poczta.fm w terminie od 7 grudnia do 28 grudnia 2009r.
       
  Jednocześnie informuje się, ze w dniu 7 stycznia 2010 o godz. 1100 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Miejsce rozprawy – Wiejski Dom Ludowy w Łapczycy.

         Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 24.11.2009r.
  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bochnia
  4. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Łapczyca i Moszczenica


  Bochnia, dnia 30.10.2009r.

  INFORMACJA

    

      Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje, ze dysponuje środkami Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkoleń oraz studiów podyplomowych. Przedsiębiorcy, którzy z powodu kryzysu ekonomicznego znaleźli się w przejściowych trudnościach finansowych maja możliwość uzyskania pomocy finansowej na uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji swoich pracowników, pod warunkiem ze jest to uzasadnione jego obecnymi lub przyszłymi potrzebami. O dofinansowanie może starać się przedsiębiorca, który utworzyli fundusz szkoleniowy.

       Wysokość dofinansowania na jedna osobę wynosi do 80% kosztów szkoleń lub studiów podyplomowych, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

       Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni oraz na  stronie www.pup-bochnia.pl.


  Bochnia, dnia 30.10.2009r.

  OBWIESZCZENIE

        Wójt Gminy Bochnia
  działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 63. ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz.1227) zawiadamia, ze dnia 30.10.2009r wydal postanowienie o konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresu dla przedsięwzięcia pn: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości 235m3/d na działce nr 346 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Nieszkowice Wielkie, gmina Bochnia”, Inwestor: Gmina  Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia.
        Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20).

       
  Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia  30.10.2009r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń na terenie wsi Nieszkowice Wielkie


  Bochnia, dnia 14.10.2009r.

  OBWIESZCZENIE

       Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 51 ust.2 i 3 pkt 1 i 2  ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.Nr 25, poz.150 ze zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) zawiadamia, ze w związku z zażaleniem stron Postępowania na postanowienie Wójta Gminy Bochnia o konieczności sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie dla przedsięwzięcia pn: Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500-400+600=468+220. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie zostało wydane postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie z dnia 20.10.2009r znak: SKO-IV-6227/1380/72/2009r. Z treścią  postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20) lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SKO w Tarnowie.
       Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


  Powyższa informacje wywieszono  dnia  27.10.2009r. 

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bochnia
  4.  Tablice ogłoszeń na terenie wsi Łapczyca i Moszczenica


  Bochnia, dnia 21.10.2009r.
   

  OGŁOSZENIE  


     Urząd Gminy Bochnia informuje, ze zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2010” i zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Bochnia, do wnoszenia propozycji i sugestii w formie pisemnej (ul Kazimierza Wielkiego 26, 32 700 Bochnia) lub e-mailowej (ugbochnia@poczta.fm)
      Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalnosci pożytku publicznego na rok 2009.


  Bochnia, dnia 14.10.2009r.

  OBWIESZCZENIE

      Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie  art.49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadamia, ze dnia 09.10.2009r. na wniosek SUMAX Sp. zo.o. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowe, ul. Dzielskiego 2, 31 - 465 Kraków zostało wszczęte Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości 235m3/d na działce nr 346 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi  w miejscowości Nieszkowice Wielkie, gmina Bochnia”
     W związku z powyższym Wójt Gminy Bochnia wystąpił  w dniu 14.10.2009r do Starosty Bochenskiego oraz  Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Bochni z  wnioskiem o wyrażenie opinii czy istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu  sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
       Z treścią  wniosku oraz pozostałej dokumentacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20).

      Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 14 października 2009r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń na terenie wsi Nieszkowice  Wielkie


  Bochnia, dnia 14.09.2009r.

  OGŁOSZENIE  

       Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz.1227) Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu  w dniu 14.09.2009r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa budynku pieczarkarni na budynek usługowy- zakład stolarski na działce nr 321, położonej w Gorzkowie gmina Bochnia.”
       Decyzja wydana została dla inwestora :
  F.P.H. „Michałek” Wiesław  Wnęk ul. Krakowska 22, 32-700  Bochnia 
  Informuje się o
     możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz pozostała dokumentacja sprawy w tym  uzgodnieniem dokonanym  ze Starosta Bocheńskim oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
     Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia.

       Strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl


  Bochnia, dnia 7.09.2009r.

  INFORMACJA

       Urząd Gminy Bochnia informuje, ze wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2009r. należy składać w okresie od 1.09.2009r. do 30.09.2009r.. Do wniosków należy załączyć faktury VAT za okres od 1.03.2009r. do 31.08.2009r.
        Druk wniosku można pobrać w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy Bochnia lub tutaj.


  Bochnia, dnia 2.09.2009r.

  OBWIESZCZENIE

       Wójt Gminy Bochnia
  działając na podstawie  art.49 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego art. 51 ust.2 i 3 pkt 1 i 2  ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r.Nr 25, poz.150 ze zm.) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) zawiadamia, ze dnia 02.09.2009r wydal postanowienie  o konieczności sporządzenia raportu  oddziaływaniu na środowisko oraz jego zakresie dla przedsięwzięcia pn: Budowa obwodnicy wsi  Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500-400+600=468+220. Inwestor: Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.
      
  Z treścią  postanowienia  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20).
      
  Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia  02.09.2009r. 

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bochnia
  4. Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Łapczyca i Moszczenica


  Bochnia, dnia 27.07.2009r.

  Instytut Liderek - kursy liderskie dla kobiet

             

        FUNDACJA PRZESTRZEŃ KOBIET serdecznie zaprasza aktywne kobiety z województw: małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego do udziału w kursach liderskich w zakresie działalności społecznej lub politycznej w ramach projektu Instytut Liderek.

        Kursy liderskie to okazja do wymiany doświadczeń związanych z działalnością polityczna lub społeczna, rozwijania siebie, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy na temat przedsięwzięć społecznych i politycznych, spotkania innych aktywnych kobiet działających społecznie i politycznie oraz zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie współpracy lokalnej i ponad lokalnej.

         Do udziału w cyklach szkoleniowych serdecznie zapraszamy kobiety mieszkające na terenie województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, aktywne lub zamierzające podjąć aktywność w sferze publicznej, rozumiana jako dzialalnosci społeczna lub polityczna, np. działaczki organizacji pozarządowych, partii politycznych, działaczki samorządowe, sołtyski, radne, członkinie kół gospodyń wiejskich, wolontariuszki i aktywistki.

        Więcej informacji na stronie Fundacji Przestrzeń Kobiet: http://przestrzenkobiet.pl, pod adresem mailowym koordynatorki projektu: justyna.struzik@przestrzenkobiet.pl lub pod nr tel. 505053945.


  Bochnia, dnia 22.07.2009r.

  Zawód informatyka dla osób odchodzących z rolnictwa

      Firma COMBIDATA zaprasza na cykl BEZPŁATNYCH szkoleń, realizowanych w ramach projektu „Zawód informatyka dla osób odchodzących z rolnictwa" realizowany na terenie województwa małopolskiego.
     Celem projektu jest wyposażenie rolników i domowników zamieszkałych w Województwie Małopolskim w kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjecie zatrudnienia poza sektorem rolniczym w zawodzie informatyka oraz wykształcenie u nich pro-aktywnych postaw społecznych i zawodowych.
      Uczestnikami projektu mogą być rolnicy i domownicy zarejestrowani w KRUS-ie. Preferowane będą osoby: mieszkające w gminach wiejskich, z Mablych powierzchniowo gospodarstw, w wieku mobilnym, z wykształceniem przynajmniej zawodowym oraz posiadające motywacje do nauki.     
      Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu - Rynek Główny 6, 31-042 Kraków lub ze strony internetowej
  www.eduportal.pl.


  Bochnia, dnia 14.07.2009r.

  Informacja

      Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego informuje, ze z dniem 1 lipca br. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych na mocy której powołano 9 odrębnych funduszy promocji:

  • Fundusz Promocji Mleka (który zastępuje dotychczas istniejący Fundusz Promocji Mleczarstwa),

  • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,

  • Fundusz Promocji Mięsa Wolowego,

  • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,

  • Fundusz Promocji Mięsa Owczego,

  • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,

  • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,

  • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,

  • Fundusz Promocji Ryb.

  Ustawa nakłada terminowe i finansowe obowiązki na producentów, przetwórców i eksporterów działających w branży rolno – spożywczej.


  Bochnia, 8.06.2009r.

  Projekt „Szansa Wyjścia” - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

       
  Powiatowy Urząd Pracy w Bochni rozpoczął nabór beneficjentów do projektu „Szansa Wyjścia” w
  ramach pilotażowego programu „Trener Pracy” zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych. Aktualny nabór prowadzony będzie do końca 2009 roku. Podstawowym celem projektu jest przełamanie bierności osób niepełnosprawnych, tak aby mogły samodzielnie funkcjonować na rynku pracy. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni, nie pozostające w zatrudnieniu lub uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej:
  - upośledzone umysłowo z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności,
  -    po przejściu kryzysu psychicznego z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  -     niepełnosprawne ruchowo z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
  -     niewidome lub nieslyszace z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.
      Zadania projektu realizuje działająca w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni Agencja Pracy Osób Niepełnosprawnych (APON). Nasi specjaliści zatrudnieni w APON (trenerzy pracy, doradca zawodowy i psycholog) podejmują działania w celu podniesienia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, poprawy ich samooceny i wiary we własne siły.
       Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 – 2010 przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Praca naszych specjalistów od początku realizacji projektu do  kwietnia  2009  przyniosła  następujące rezultaty : spośród 19 osób, które przystąpiły do projektu: 8 osób podjęło zatrudnienie, 2 osoby odbywają staż, 3 osoby oczekują na staż, 2 osoby odbyły szkolenie zawodowe a 4 osoby są przygotowywane do roli pracownika.

  Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, ul. Wojska Polskiego 3 do Agencji Pracy Osób Niepełnosprawnych w godz. 8 - 16 w poniedziałki oraz 7 – 15 od wtorku do piątku.


  Bochnia, dnia 29.05.2009r.

  OBWIESZCZENIE

     Wójt Gminy Bochnia
  działając na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008r Nr 25, poz.150 tj ze zm.) w związku z art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia, ze dnia 28.05.2009r wydal decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsięwzięcia pn:  Budowa i eksploatacja fermy drobiu na działkach nr 571/2, 584/2, 568 położonych w miejscowości Cerekiew, gmina Bochnia. znak: RiG:7639/13/7/08/09
  Inwestor: Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława.

      Z treścią  decyzji  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20). Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta Gminy  Bochnia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

     Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne OGŁOSZENIE  nastąpiło dnia 29.05.2009r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3  Tablice ogłoszeń na terenie wsi Cerekiew
  4  Tablice ogłoszeń na terenie wsi Bessów


  Bochnia, dnia 29.05.2009r.

  OGŁOSZENIE  

  Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo  ochrony środowiska w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227) Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa i eksploatacja fermy drobiu o łącznej obsadzie 360 000 sztuk, na działkach nr 571/2, 584/2 i 568 położonych w miejscowości Cerekiew, Gmina Bochnia.

  Decyzja wydana została dla inwestora :  Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul Zachodnia 28, 06-500 Mława.

  Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza  Wielkiego 26.


  Bochnia, dnia 20.04.2009r.       

  OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  Dz. U. z 2008r Nr 25, poz.150) w związku z art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko poz.1227) Wójt Gminy Bochnia  informuje  o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa pracowni stolarskiej na działce nr 275 w Gierczycach’’.
     Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora : P. P. Ewy i Stanisława Ćwiąkała, ul. Legionów Polskich 22/64, 32-700 Bochnia.
      Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu na środowisko.

  Informuje się o:

  -  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacja sprawy / raport   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/
  - możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.
      Uwagi i wnioski składać można w
  Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26 , pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w terminie od  21 kwietnia do 12 maja 2009r.
     
  Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 20.04.2009r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Gierczyce
   


  Bochnia, dnia 17.04.2009r.

  OBWIESZCZENIE

      WOJEWODA Małopolski na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z p. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154 poz. 958), art. 30, art. 33 – 36, art. 88 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 90 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. zm.) zawiadamia o wszczęciu trzech postępowań administracyjnych na wnioski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziału w Krakowie, 31-542 Kraków ul. Mogilska 25 z dnia 5 lutego 2009 r. skorygowane i uzupełnione w dniu 17 marca 2009 r. - działającej przez pełnomocnika Pana Marka Jarczyka, przedstawiciela Krakowskiego Biura Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” Sp. z o.o. 31-542 Kraków ul. Mogilska 25, w sprawie wydania  decyzji o pozwoleniu na budowę Autostrady A-4 Kraków – Tarnów.

  Wnioski dotyczą niżej wymienionych odcinków autostrady:
  · 
    węzeł Wielicka – węzeł Brzesko w km 436+000 ÷ 479+000 odcinek III w km 455+900 ÷ 469+000, odcinek IV w km 469+000 ÷ 479+000.
  · 
    węzeł Brzesko - węzeł Krzyż, w km 479+000 ÷ 512+739,11 odcinek V w km 479+000 ÷ 499+800.
  · 
  węzeł Brzesko – węzeł Krzycz w km 479+000 ÷ 512+739,11 odcinek VI w km 499+800 ÷ 512+739,11.
  Pobierz pełną treść obwieszczenia


  Bochnia, dnia 7.04.2009r.

  OBWIESZCZENIE  

      Wójt Gminy Bochnia
  działając na podstawie art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego/ Dz.U. z 2000r. Nr98, poz.1071 z pózn. zm./ zawiadamia, ze  ponownie wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  Sanitarnego w Krakowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem aneksu do raportu   przedstawionego przez Inwestora inwestycji pn: Budowa i eksploatacja fermy drobiu na działkach nr 571/2, 584/2, 568 położonych w miejscowości Cerekiew, gmina Bochnia.  znak: RiG:7639/13/7/08.
  Inwestor: Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława.
   

  Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3  Tablice ogłoszeń na terenie wsi Cerekiew
  4  Tablice ogłoszeń na terenie wsi Bessów


  Bochnia, dni 1.04.2009r.

  Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni informuje, ze  będzie realizowana II edycja  projektu p.t. ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizacje osób w Gminie Bochnia” w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII ,,Promocja integracji Społecznej”, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Społecznej.  Z uczestnikami projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne, w których zastosowane zostaną instrumenty aktywnej integracji tj. aktywizacja edukacyjna i społeczną.
     W ramach projektu przewiduje się objecie aktywna integracja  14 osób z terenu Gminy Bochnia, w wieku aktywności zawodowej, które są osobami bezrobotnymi lub są osobami nieaktywnymi zawodowo.


  Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
   


  Bochnia, dnia 1.04.2009r.

  Informacje dla przedsiębiorców
   

    Od dnia 31 marca 2009r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzające zasadę tzw. „jednego okienka”, co oznacza ze osoby zamierzające założyć działalność gospodarcza składają w Urzędzie Gminy jeden wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1).
    
  Wniosek EDG-1
  dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarcza jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika Urzędu Skarbowego,

  • zgłoszeniem albo zmiana zgłoszenia płatnika składek do ZUS albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników KRUS.

  Formularz EDG-1 jest równocześnie:

  • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

  • wnioskiem o zmianie danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

  • zgłoszeniem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  • zgłoszeniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;

  • zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. 

  Wniosek EDG-1 jest dostępny na stronie Ministerstwa Gospodarki na www.mg.gov.plRozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 

  Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zmiana, wykreślenie) może być tez przesłany do Urzędu Gminy w Bochni listem poleconym z własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy (pełnomocnika), którego własnoręczność poświadczona została przez notariusza.


  Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

  Uwaga!!

  Od dnia 1 stycznia 2008 r. nastąpiła zmiana kodów PKD 2004 na kody    PKD 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) co dodatkowo wiąże się z obowiązkiem dokonania zmiany (w ciągu 14 dni) w posiadanym wpisie do ewidencji działalności gospodarczej !!!!!!!!  


  Bochnia, dnia 2.03.2009r.

  OGŁOSZENIE

      Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199, poz.1227)  Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu w dniu  24.02.2009r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej na działce nr 125/3 w m. Gorzków gm. Bochnia”.
      Decyzja wydana została dla inwestora: Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM SĄ Oddział  w Tarnowie   ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnów.
      Z treścią  decyzji i dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20). Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Bochnia w terminie 14 dni od daty jej  doręczenia.


  Bochnia, dnia 30.01.2009r.

  OBWIESZCZENIE  

       Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.108 i art.49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego( tekst jednolity Dz.U.Nr98 z 2000r. poz.1071 z pózn. zm.) zawiadamia, ze dnia 29.01.2009r wydal postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n.: Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500 – 468+600 = 468 +220
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mogilska 25,  31-542 Kraków.
     
  Z treścią  postanowienia  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20).
        Od niniejszego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty doręczenia  niniejszego postanowienia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 30.01.2009r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bochnia
  4  Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Łapczyca i Moszczenica


  Bochnia, dnia 28.01.2009r.

  OBWIESZCZENIE  

       
   Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.46a ust.5  ustawy  z dnia 27  kwietnia  2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008r Nr 25, poz.150 tj ze zm.) w związku z art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia, ze dnia 28.01.2009r wydal decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsięwzięcia pn :  Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500 – 468+600 = 468 +220
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mogilska 25,  31-542 Kraków
   
        Z treścią  decyzji  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20)

        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Bochnia w terminie 14 dni od daty jej  doręczenia.          
        Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


  Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 28.01.2009r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Bochnia
  4  Tablice ogłoszeń na terenie wsi  Łapczyca i Moszczenica


  Bochnia, dnia 28.01.2009r.

  OGŁOSZENIE 

      Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo  ochrony środowiska  Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 w km 463+500 – 468+600 = 468 +220
      Decyzja wydana została dla inwestora: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mogilska 25,  31-542 Kraków.
     
  Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza  Wielkiego 26.


  Bochnia, dnia 16.01.2009r.

  OBWIESZCZENIE  

      
  Wójt Gminy Bochnia działając na podstawie art.46a ust.5  ustawy z dnia 27  kwietnia  2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r Nr 25, poz.150 tj. ze zm.) w związku z art.49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia, ze dnia 08.01.2009r wydal decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizacje przedsięwzięcia p.n.:  Budowa i eksploatacja fermy drobiu na działkach nr 571/2, 584/2, 568 położonych w miejscowości Cerekiew, gmina Bochnia. znak: RiG:7639/13/7/08.
  Inwestor: Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława.

      
  Z treścią  decyzji  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26 pokój  nr 2. (tel.0-14 611-60-20). Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Bochna w terminie 14 dni od daty jej  doręczenia.
       Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 16.01.2009r.

  Otrzymują:

  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3  Tablice ogłoszeń na terenie wsi Cerekiew
  4  Tablice ogłoszeń na terenie wsi Bessów


  15.01.2009
  Otwarty Konkurs Ofert

       Wójt Gminy Bochnia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009r. Pełny tekst ogłaszanego konkursu widnieje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bochni oraz na stronie www.bochnia-gmina.pl  - (załącznik do pobrania).
         Termin składania ofert: do 12.02.2009r. do godziny 15:00


  Bochnia, dnia 16.01.2009r.

  OGŁOSZENIE

        Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo  ochrony środowiska  Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa i eksploatacja fermy drobiu o łącznej obsadzie 360 000 sztuk, na działkach nr 571/2, 584/2 i 568 położonych w miejscowości Cerekiew, Gmina Bochnia. Decyzja wydana została dla inwestora : Bartkowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul Zachodnia 28, 06-500 Mława.  
    
  Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza  Wielkiego 26.


  Bochnia, dnia 23.12.2008r.

  OGŁOSZENIE

      Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo  ochrony środowiska Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia: Budowa Małej elektrowni wodnej na rzece Rabie km 16+200 w miejscowości Baczków, działki nr 1, 552/1 w m. Gawłów oraz 118/5, 826/4 w m. Baczków, gm. Bochnia
  .
  Decyzja wydana została dla inwestora : GEOPARTNER Sp z.o.o. ul. Skośna 39B, 30-383 Kraków.
     
      Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza  Wielkiego 26.


  Bochnia, dnia 19.09.2008r.

  OBWIESZCZENIE

  Wójt  Gminy Bochnia w związku   z art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  /tekst jednolity Dz.U.z 2000r Nr 98, poz.1071 z pózn. zm./ w związku  z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U.z 2008r Nr 25, poz.150 z pózn.zm) zawiadamia, ze   w dniu 15 września 2008r zostało wydane postanowienie dotyczące zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia   pn: Budowa zakładu mas bitumicznych i mineralnych na działkach nr 44, 45, 46, 47   w  m. Gierczyce,   gmina Bochnia.   
  Inwestor
  : Pan Piotr  Iwulski zam.  Szarów 43 , 32-014 Brzezie
            Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26,  w pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu.
            Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
             Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia  19.09.2008r.
   

  1.
  Strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Gierczyce, Siedlec, Nieszkowice Małe


  Bochnia, dnia 1.09.2008r.

  OGŁOSZENIE

        Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo  ochrony środowiska  Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego dla potrzeb Usług elektrycznych i wytwarzania artykułów z tworzyw sztucznych na działce nr 769 w Proszówkach. Decyzja wydana została dla inwestora: P.P. Haliny i Kazimierza Noga, zam. Proszówki 164 , 32-700 Bochnia.        

      Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza  Wielkiego 26.


  Bochnia, dnia 19.08.2008r.

  OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008r Nr 25, poz.150) Wójt Gminy Bochnia  informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków – Tarnów w km 463 + 500 – 468 + 600 = 468 + 220”
  1.
  Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mogilska 25,  31-542 Kraków
  2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
      środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu na środowisko.
  Informuje się o:

  · 
  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacja sprawy /raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/
  · 
  możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

  Uwagi i wnioski składać można w
  Urzędzie Gminy Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 26 , pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w terminie  od 19  sierpnia  do 10 września  2008r. 

  Otrzymują:
  1. Jacobs  Polska Sp. z o.o. , ul. Kraszewskiego 36, 30 -110 Kraków
  2. GDDKiA , ul. Mogilska 25 , 31-542 Kraków
  3. Burmistrz Miasta Bochni , ul. Kazimierz Wielkiego 2 , 32-700 Bochnia
  4. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  5. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia

  6.Tablice ogłoszeń na terenie wsi Łapczyca


  Bochnia, dnia 19.08.2008r.

  OBWIESZCZENIE

        Wójt  Gminy Bochnia
  działając na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008r Nr 25, poz.150) w związku   z art.49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia ,ze podjął zawieszone na wniosek Jacobs Polska Sp. z o.o., Biuro Projektów w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36, 30 -  110  Kraków postępowanie dla przedsięwzięcia Pn.: „ Budowa obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków – Tarnów w km 463 + 500 – 468 + 600 = 468 + 220”przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpił o uzgodnienie  uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do: Starosty  Bochenskiego ul. Kazimierza Wielkiego 31 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Konstytucji 3 Maja 5
  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Mogilska 25,31-542 Kraków
     
  Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 19.08.2008r.

   Otrzymują:
  1. Jacobs  Polska Sp. z o.o. , ul. Kraszewskiego 36, 30 -110 Kraków
  2. GDDKiA , ul. Mogilska 25 , 31-542 Kraków
  3. Burmistrz Miasta Bochni , ul. Kazimierz Wielkiego 2, 32-700 Bochnia
  4. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl
  5. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  6. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Łapczyca


  Bochnia, dnia 12.08.2008r.

  OGŁOSZENIE


      Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo  ochrony środowiska  Wójt  Gminy Bochnia informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbiórka istniejącego mostu nr 69 i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudowa dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1443 Poręba Spytkowska – Bochnia w miejscowości Brzeźnica w km 7+820”. Decyzja wydana została dla inwestora:  Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu   ul. Limanowska 11,  32-720 Nowy Wiśnicz. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza  Wielkiego 26.


  Bochnia, dnia 4.08.2008r.

  OBWIESZCZENIE

       Wójt  Gminy Bochnia w związku   z art.49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia, ze wystąpił z zapytaniem czy wymagany jest raport oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia  pn: Budowa zakładu mas bitumicznych i mineralnych na działkach nr 44, 45, 46, 47  w  m. Gierczyce, gmina Bochnia.       
  1/ Starosty Bochenskiego , ul. Kazimierza Wielkiego 31
  2/ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 5

  Inwestor: Pan Piotr  Iwulski zam.  Szarów 43 , 32-014 Brzezie

        
  Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 04.08.2008r.

  Otrzymują:

  1. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl

  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia

  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Gierczyce, Siedlec, Nieszkowice Małe 


  Bochnia, dnia 4.08.2008r.

  OBWIESZCZENIE

        Wójt  Gminy Bochnia działając na podstawie art.46a ust.5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006r Nr 129, poz.902) w związku  z art.49 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia ze na wniosek Inwestora Pana Piotra Iwulskiego zam.  Szarów 43, 32-014 Brzezie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa zakładu mas bitumicznych i mineralnych na działkach nr 44, 45, 46, 47 w m. Gierczyce,  gmina Bochnia.   
       
  Zgodnie z art. 10 &1 K.p.a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań.           Zainteresowani w sprawie w/w przedsięwzięcia mogą zapoznać się z materiałami, oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 26 , pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500.
        Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 04.08.2008r.

  Otrzymują:
  1. strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  2. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  3. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Gierczyce, Siedlec, Nieszkowice Małe


  Bochnia, dnia 4.08.2008r.

  OGŁOSZENIE

       Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo  ochrony środowiska  Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami, rurociągami tłocznymi i zasileniami energetycznymi dla miejscowości  Stradomka, Nieszkowice Małe i Buczyna  gm. Bochnia. Decyzja wydana została dla inwestora:  Gmina Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza  Wielkiego 26.


  Bochnia, dnia 25.06.2008r.

  OGŁOSZENIE

        Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo  ochrony środowiska  Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa rzemieślniczego zakładu blacharsko-lakierniczego na działce nr 588/1 położonej w Pogwizdowie, gmina Bochnia. Decyzja wydana została dla inwestora P.P. Moniki i Mariusza Drożdż  zam. Wola Nieszkowska 69a , 32-700 Bochnia. Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26.


  Bochnia, dnia 24.06.2008r.

  OBWIESZCZENIE

        Wójt  Gminy Bochnia działając na podstawie art.46a ust.5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r Nr 129, poz.902) w związku z art.49 Kodeks postępowania administracyjnego) zawiadamia, ze wystąpił o uzgodnienie przedsięwzięcia Pn : Budowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu RYSTAL na działkach nr 368, 369, 370 w m. Ostrów Szlachecki gmina Bochnia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Starosty  Bochenskiego ul. Kazimierza Wielkiego 31 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego , ul. Konstytucji 3 Maja 5
  Inwestor : F.P.U.H  RYSTAL , ul. Solna Góra 32/15 , 32-700 Bochnia

        Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 24.06.2008r.
   

  Otrzymują:

  1.Pan Stanisław Butrymowicz , ul. Solna Góra 32/15 , 32-700 Bochnia

  2.F.P.U.H „RYSTAL” Maria  Maćkowska ul. Partyzantów 17, 32-700 Bochnia

  3.Pan Ryszard Maćkowski , ul. Wygoda 161, 32-700 Bochnia

  4. strona internetowa UG Bochnia www.bochnia-gmina.pl

  5. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia

  6 .Tablice ogłoszeń na terenie wsi Ostrów  Szlachecki


  Bochnia, dnia 24.06.2008r.

  OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r Nr 129, poz.902) Wójt Gminy Bochnia  informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa hali produkcyjno-magazynowej zakładu RYSTAL na działkach nr 368, 369, 370 w m. Ostrów Szlachecki gmina Bochnia.
  1.  
  Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora Pana Stanisława Butrymowicza pełnomocnika Ryszarda Mackowskiego i Firmy RYSTAL, ul.Solna Góra 32/15, 32-700 Bochnia. 2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu na środowisko.
  Informuje się o:

  ·     
  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacja sprawy /raport  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/
  ·  
  możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.  

        Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w terminie  od  24 czerwca  do 15 lipca  2008r.


  Bochnia, dnia 19.05.2008r.

  OGŁOSZENIE

      
  Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo  ochrony środowiska  Wójt  Gminy  Bochnia  informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
  Budowa  stacji paliw w miejscowości Gorzków gmina  Bochnia na działkach nr 37, 39, 40, 41, 42, 44 ,84 przy drodze krajowej nr 4.  Decyzja wydana została dla inwestora P. Marka Kuca i Rafała Kuca 32-720 Nowy  Wiśnicz, ul. Pogodna 16.
  Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza  Wielkiego 26.


  Bochnia, dnia 22.04.2008r.

  OBWIESZCZENIE

      
  Wójt  Gminy Bochnia
  działając na podstawie art.46a ust.5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2008r Nr 25, poz.150) w związku z art.49 Kodeks postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a,  ze na wniosek Pana Marka Matyjewicza Dyrektora Zakładu Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT   z siędz. ul. Ujejskiego 12,   33-100 Tarnów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:  Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami, rurociągami tłocznymi, i zasileniami energetycznymi dla miejscowości: Stradomka, Nieszkowice Małe i Buczyna gmina Bochnia.
       
  Zgodnie z art. 10 &1 K.p.a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zadań.             Zainteresowani w sprawie w/w przedsięwzięcia mogą zapoznać się z materiałami, oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 26 , pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500  w terminie do 8 maja 2008r.
       Zgodnie z art.46a ust.5 ustawy POS jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art.49 KPA. 
       Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.   

  Publiczne Ogłoszenie nastąpiło dnia 22.04.2008r.

  Otrzymują:

  1. Pan Marek Matyjewicz  Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO-IN-MAT , ul. Ujejskiego 12 , 33-100 Tarnów

  2. strona internetowa UG Bochnia
  www.bochnia-gmina.pl
  3. Tablica ogłoszeń w UG Bochnia
  4. Tablice ogłoszeń na terenie wsi Nieszkowice Małe, Stradomka, Buczyna


  Bochnia, dnia 27.03.2008r.

  OBWIESZCZENIE

     
  Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006r Nr 129, poz.902) Wójt Gminy Bochnia  informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa rzemieślniczego zakładu blacharsko-lakierniczego na działce nr 588/1 położonej w Pogwizdowie , gmina Bochnia.
  1. Posterowanie prowadzone jest na wniosek inwestora P.P. Moniki i Mariusza Drożdż  zam. Wola Nieszkowska 69a, 32-700 Bochnia.
  2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu na środowisko.

  Informuje się o:

   - możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacja sprawy / raport   o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/
  - możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

  Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 26 , pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w terminie  od 25 marca do 17 kwietnia 2008r.


  Bochnia, dnia 7.03.2008r.

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
  (Dz.U. z 2006r Nr 129, poz.902) Wójta Gminy Bochnia  informuje  o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
  Budowa i eksploatacja fermy drobiu na działkach nr 571/2, 584/2, 568 położonych   w miejscowości Cerekiew, gmina Bochnia.                                       
  1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora   Spółki Jawnej Bartkowski i Wspólnicy ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława działającego przez Cedrob S.A. Zakład Drobiarski w Niepołomicach
  ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice.
  2. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu na środowisko.
  Informuje się o:

  · 
  możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacja sprawy / raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko/
  · 
  możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

  Uwagi i wnioski składać można w Urzędzie Gminy Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 26 , pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w terminie do 15 kwietnia 2008r.


  Bochnia, dnia 7.03.2008r.

  OBWIESZCZENIE

  Wójt  Gminy Bochnia działając na podstawie art.46a ust.5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006r Nr 129, poz.902) w związku z art.49 Kodeks postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a , ze wystąpił o uzgodnienie przedsięwzięcia
  Pn: Budowa i eksploatacja fermy drobiu na działkach nr 571/2, 584/2, 568 położonych  w miejscowości Cerekiew, gmina Bochnia
  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Marszalka Województwa Małopolskiego, Kraków ul Racławicka 56 oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, Kraków ul. Prądnicka 76
  Inwestor: Spółka Jawna Bartkowski i Wspólnicy ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława
  Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


  Bochnia, dnia 7.03.2008r.

  OBWIESZCZENIE

  Wójt  Gminy Bochnia działając na podstawie art.46a ust.5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006r Nr 129, poz.902) w związku z art.49 Kodeks postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a: 
  ze na wniosek Inwestora  Spółki Jawnej Bartkowski i Wspólnicy ul. Zachodnia 28, 06-500 Mława działającego przez Cedrob S.A. Zakład Drobiarski w Niepołomicach ul. Mokra 7,   32-005 Niepołomice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa i eksploatacja fermy drobiu na działkach nr 571/2, 584/2, 568 położonych w miejscowości Cerekiew, gmina Bochnia.
  Zgodnie z art. 10 &1 K.p.a organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zainteresowani w sprawie w/w przedsięwzięcia mogą zapoznać się z materiałami, oraz składać ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Bochnia , ul. Kazimierza Wielkiego 26 , pok. nr 2  od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500  w terminie do 15 kwietnia 2008r. Zgodnie z art.46a ust.5 ustawy POS jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art.49 KPA. Zgodnie z art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


  Bochnia, dnia 18.05.2006r.

  OGŁOSZENIE

          Urząd Gminy w Bochni informuje, ze osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku będące w trudnej sytuacji życiowej (ekonomicznej) i zamieszkujące w miejscowościach: Słomka, Gawłów, Cerekiew, Nieszkowice Małe, Wola Nieszkowska, Zawada, Buczyna, Gierczyce, Siedlec, Pogwizdów, Dąbrowica mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni lub Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni po skierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej - sołectwa, w którym mieszkają.
          Prace społecznie użyteczne wykonywane będą w wymiarze 30 godzin w miesiącu, za co bezrobotny otrzyma świadczenie pieniężne w wysokości 6 złotych za każdą przepracowana godzinę. Świadczenie to jest zwolnione ze świadczeń na ubezpieczenie społeczne.

           Dodatkowe informacje można uzyskać w:
   
  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni    tel. 014 611 67 76

  Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni    tel. 014 611 10 51   


  16.01.2008
  Otwarty Konkurs Ofert

  Wójt Gminy Bochnia ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008r. (Załącznik do pobrania)


  Bochnia, dnia 11.04.2006r.r.

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOCHNIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

                                                 SOŁECTW GMINY BOCHNIA:
  [1] Baczków, [2] Bessów, [3] Bogucice, [4] Brzeźnica, [5] Buczyna, [6] Cerekiew, [7] Chełm, [8] Cikowice, [9] Damienice, [10] Dąbrowica, [11] Gawłów, [12] Gierczyce, [13] Gorzków,
  [14] Grabina, [15] Krzyżanowice, [16] Łapczyca, [17] Majkowice, [18] Moszczenica,
  [19] Nieprześnia, [20] Nieszkowice Małe, [21] Nieszkowice Wielkie, [22] Ostrów Szlachecki, [23] Pogwizdów, [24] Proszówki, [25] Siedlec, [26] Słomka, [27] Stanisławice,
  [28] Stradomka, [29] Wola Nieszkowska, [30] Zawada, [31] Zatoka

      Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy  Nr XIV/165/04 z dnia 30 września 2004 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTW Gminy Bochnia, wraz z prognoza oddziaływania na środowisko. Wyłożenie dokonane będzie od 19.04.2006 r. do 15.05.2006 r. w świetlicy Domu Ludowego w Łapczycy w godz. od 1100   do  1500 .

     Wyłożeniu nie podlegają tereny objęte zmianami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bochnia, zatwierdzone wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy Bochnia:


  1)     
  z dnia 27 listopada 2003 r.: Nr IX/107/03 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 446, poz. 5201
  z 17.XII.2003roku, w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów w miejscowościach: [1] Gorzków – w obrębie terenu obejmującego działki nr 6, 7/1, 8/1[2] Cikowice - w obrębie terenów obejmujących działki nr 446/17, 446/23 i 464, [3] Siedlec -  w obrębie terenu obejmującego działkę 152, [4] Moszczenica i Łapczyca - w obrębie terenów obejmujących działki 388/3, 389/3, 390/3, 391/3, 392/3, 394/4, 395/2, 396, 397, 398, 399, 400, 404/2 w Moszczenicy oraz 350/3, 438/3, 438/4, 439/2, 440/2, 440/3, 441/2, 441/3, 442/3, 443 w Łapczycy,

  2)     z dnia 27 listopada 2003 r. Nr IX/106/03 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 446, poz. 5200,
  w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bochnia dla obszaru związanego z przeprowadzeniem obwodnicy wsi Łapczyca w ciągu drogi krajowej nr 4
  (we wsiach Łapczyca, Moszczenica, Gierczyce).

       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.05.2006 r. r.  w sali widowiskowej Domu Ludowego w Łapczycy o godz. 1000 .
       Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bochnia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
  w nieprzekraczalnym terminie 30.05.2006 r.
                                                            

                                                                                                Wójt  Gminy  Bochnia                                                                                                   / - /  Jerzy   Lysy