Raport o stanie Gminy Bochnia za 2023 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

„Raport o stanie Gminy Bochnia za 2023 rok” został przygotowany zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j w Dz.U. z 2024 poz. 609).

W myśl powyższego przepisu, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację przez Gminę i jej jednostki organizacyjne polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-05-31
Data publikacji:2024-05-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Krakowska
Liczba odwiedzin:139