Urząd Gminy w Bochni;  ul. Kazimierza Wielkiego 26;  32-700;  tel. 14 612 33 33,  14 612 29 14;   fax 14 611 99 22  . : www.bochnia-gmina.pl : .

Strona główna

Aktualności

Jak niesie gminna wieść...

Ogłoszenia

Gmina

Położenie geograficzne

Historia

Sołectwa

Turystyka i rekreacja

Osiągnięcia gminy

Urząd gminy

Informacje

Kierownictwo Urzędu

Rada Gminy

Organizacja Urzędu
Nabór na stanowiska urzędnicze

Jednostki organizacyjne

Gminny Zespół Obsługi Szkół  i Przedszkoli

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Kryta Pływalnia 
w Proszówkach

Szkoły
Przedszkola
Wydziały
Oferta gospodarcza
Przetargi
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Bochnia
Wzory druków Kontakt
 

Dla pracodawców
(informacje i dokumenty dostępne są na stronie Gminnego Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli)

 

Budownictwo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy terenu
Wniosek o wydanie informacji dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza
Wniosek o wydanie wyrysu i wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bochnia
Wniosek o wydanie informacji dla inwestycji polegającej na budowie ogrodzenia frontowego
Wniosek o wydanie  informacji dla inwestycji polegającej na budowie .....
Wniosek o wydanie informacji o terenie dla działki
Wniosek dotyczący  Miejscowego Planu Ogólnego
Wniosek o pozwolenie na roboty w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
Wniosek o wydanie zgody na budowę zjazdu

Działalność gospodarcza

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
Do pobrania:
Zaświadczenie o prowadzonej (zlikwidowanej) działalności gospodarczej
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - ogólna informacja
Do pobrania:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży.

Meldunki i dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Poświadczenie zamieszkania

Wniosek o udostępnienie danych osobowych

Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca
Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca (trwającego ponad 3 miesiące)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego (trwającego ponad 3 miesiące)

Podatki

Stan prawny obowiązujący w 2015r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uchwała Nr XXXIV/302/14 Rady Gminy Bochnia z dnia 9 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2015.

Uchwała nr XXIV/223/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bochnia

Uchwała nr XXVI/232/13 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały Rady Gminy Bochnia Nr IX/84/2011 w sprawie przyjęcia nowych wzorów formularzy w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.

Uchwała Rady Gminy Bochnia nr IX/84/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie przyjęcia nowych druków formularzy w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.

Uchwała Rady Gminy Bochnia nr IX/86/11 z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Stan prawny obowiązujący w 2014r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Stan prawny obowiązujący w 2013r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Stan prawny obowiązujący do 2011r.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Harmonogram wywozu odpadów
Zasady segregacji odpadów

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Wniosek o wpis/ Zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bochnia  
Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bochnia
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o podział nieruchomości
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Wniosek o wydanie zezwolenie na wycinkę drzew
Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bochnia
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bochnia
Wniosek o wypłatę dotacji z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych lub elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bochnia
Zgłoszenie szkody łowieckiej
Zgłoszenie dot. kolektorów słonecznych