Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

30 marca 2021

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2021/BZP 00025074/01 z dnia 30.03.2021 r. 

Termin składania ofert 14.04.2021 godz. 10.00

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY eZAMAWIAJĄCY GMINA BOCHNIA

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl/pn/bochnia-gmina/demand/notice/public/25389/details