Damienice

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 czerwca 2018

1.Położenie: Damienice

2.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 132/3 o pow. 0.2759 ha

3.Stan prawny: KW - TR1O/00060487/7 – właściciel Gmina Bochnia,

4.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bochnia:

   P – tereny przemysłowe, RL – tereny rolne z możliwością zalesienia.

5.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.400,00 zł za 1 ar + 23%  VAT

6.Forma zbycia: nieograniczony przetarg ustny


Przetarg odbędzie się dnia 3 sierpnia 2018 r.w Urzędzie Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26 w pok. nr 3 o godz.900.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu  w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 r. na rachunku bankowym gminy  nr 27 85890006 0260 0110 0001 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz  Filia w Bochni. Termin I przetargu wyznaczony był na 20.04.2018 r.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygra przetarg. Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Bochnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje na temat w/w przetargu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska pok.3  pod nr tel.14 690-11-35.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bochnia www.bochnia-gmina.pl (zakładka nieruchomości na sprzedaż) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia, na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 26  oraz na tablicach ogłoszeń w Damienicach.   

Galeria

  • Powiększ zdjęcie plan zogospodarowania

    plan zogospodarowania

  • Powiększ zdjęcie Mapa podziałowa

    Mapa podziałowa