Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DO POBRANIA - Druk zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia.


Podstawa  prawna:

 • art.152-153, art.378 ust.3 pkt3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska( t.j. Dz.U z 2013r. poz.1232 z późń. zm),
 • Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 2 lipca 2010roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia( Dz.U.z 2010r. Nr 130, poz.880)
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U z 2015r poz.783 cz I p13)

Załączniki:

 1. mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,
 2. kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego przez Starostę Bocheńskiego,     
 3. certyfikat, lub aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Miejsce złożenia: 

 • Urząd Gminy Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia - dziennik podawczy
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwagi:

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód,
 • Eksploatujący oczyszczalnie jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji,
 • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest zobowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem

Opłaty: 

120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia (Dz.U z 2015r poz.783 cz I p13)

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu  Gminy  Bochnia  33 8589 0006 0260 0110 0000 0002  lub bezpośrednio w kasie Urzędu.