Rejestr instytucji kultury

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Bochnia, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406ze zm.), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Rejestr Instytucji Kultury - dokument do pobrania.

Do Rejestru wpisane są następujące instytucje kultury:

1. Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Bochni z siedzibą w Łapczycy.

Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej, a dane i informacje w nim zamieszczone aktualizowane są na bieżąco.

Przy Rejestrze prowadzi się, AKTA REJESTROWE obejmujące dokumenty stanowiące podstawę jej wpisu do Rejestru oraz dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Zmian wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu lub na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 2015, poz. 783 z późn. zm.). Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

Udostępnienie danych z Rejestru obywa się poprzez: 

1) BEZPŁATNY, OTWARTY DOSTĘP DO ZAWARTOŚCI REJESTRU -  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bochnia,
2) WYDAWANIE ODPISÓW Z REJESTRU ALBO KSIĘGI REJESTROWEJ.
 
Odpis z Rejestru może być:

- PEŁNY (zawierający treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej),
- SKRÓCONY (zawierający treść aktualnych wpisów dokonanych w Rejestrze).

Urzędowo poświadczony odpis wydaje się każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.  
Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015, poz.783, z późn. zm.).

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, pod adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 183 z późn. zm.).

Udostępnianie danych z Rejestru ma miejsce w budynku Gminy Bochnia, 32-700 Bochnia, pok. 6, od poniedziałku do piątku, w godz. pracy Urzędu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-25
Data publikacji:2015-11-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:UG Bochnia
Liczba odwiedzin:15133