Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony bochnia-gmina.pl


Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Bochnia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  http://bochnia-gmina.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Bochnia

Ul. Kazimierza Wielkiego 26

32-700 Bochnia

 

Numer telefonu: +48 14 690 11 20

Nr faksu:+48 14 611 99 22

Email: ug@bochnia-gmina.pl

Adres skrzynki EPUAP:/ugbochnia/skrytka

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Strona internetowe jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
  1. Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23
  2. Zamieszczone nagrania z sesji Rady Gminy nie posiadają napisów
  3. Zamieszczone na stronie informacje publiczne w postaci załączników są w formie skanów


Ułatwienia na stronie bochnia-gmina.pl

Strony internetowa Urzędu Gminy Bochnia posiadaja następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Bochnia.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sławomira Fąfrowicz-Kołcz 
e-mail: dostepnosc@bochnia-gmina.pl 
Telefon: 14 690 11 28

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do Urzędu Gminy Bochnia prowadzą dwa wejścia zlokalizowane od strony ul. Kazimierza Wielkiego.  Pierwsze wejście prowadzi do pomieszczenia Dziennika Podawczego, które jest dostępne dla osób na wózkach, drugie wejście prowadzi - za pomocą schodów - na korytarz parteru. Przy schodach nie ma zlokalizowanej pochylni ani platformy dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy ani łazienki dla osób niepełnosprawnych. W przypadku konieczności załatwienia sprawy przez osobę poruszającą się na wózku należy udać się na Dziennik Podawczy, gdzie zostanie wezwany właściwy pracownik Urzędu i tam osoba taka zostanie obsłużona.

Drogi ewakuacyjne w budynku są odpowiednio oznakowane. Pierwszy i ostatni stopień schodów oznakowany jest taśmą w kolorze czarno-żółtym.

Za budynkiem znajduje się parking dla samochodów. Na parkingu brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby głuchonieme oraz niesłyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w Urzędzie Gminy w Bochni.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) - osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie).

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

- na adres e-mail : ug@bochnia-gmina.pl   

- faksem na nr : 14 611 99 22

- drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

- osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Bochnia

 

 

Osoby niepełnosprawne mogą kontaktować się z Urzędem przy wykorzystaniu poczty e-mail: ug@bochnia-gmina.pl, telefonicznie: 14 690 11 20, faksem na nr 14 611 99 22 lub za pomocą poczty tradycyjnej: Urząd Gminy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-24
Data publikacji:2020-09-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:UG Bochnia
Liczba odwiedzin:5687