PROGRAMY REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Artykuły

Utworzenie Klubu Senior+ w Brzeźnicy

23 maja 2022

W Gminie Bochnia powstanie kolejny Klub Senior+ w miejscowości Brzeźnica.

Czytaj więcej o: Utworzenie Klubu Senior+ w Brzeźnicy

Kanalizacja w Majkowicach z dofinansowaniem Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

8 stycznia 2021


  Kanalizacja w Majkowicach z dofinansowaniem Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Czytaj więcej o: Kanalizacja w Majkowicach z dofinansowaniem Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie GOPS

19 marca 2021


 

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Bochnia środki finansowe
w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 177 830 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

- dożywianie dzieci

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

19 marca 2021

 


 

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

 

Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007).

 

Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

 

 

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły: 

 

1. moduł - dla dzieci i młodzieży - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

 

1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

 

2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

 

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy, o której mowa powyżej jest możliwe w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

 

 2. moduł - dla osób dorosłych - ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, w szczególności osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

 

3. moduł – organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 

Celem modułu 3. Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

 

W ramach modułu 3 przewiduje się doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

 

W ramach programu przewidziane jest wsparcie finansowe gminy w zakresie udzielenia pomocy,o której mowa w Programie wszystkim osobom jej potrzebującym, spełniających warunki otrzymania pomocy.

 

Środki dotacji celowej przyznane przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Bochnia w 2021 roku przeznaczone są na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

 

Koszt całkowity zadania na rok 2021 wynosi 421 073,75 zł. Wysokość przyznanej  przez Wojewodę Małopolskiego dotacji celowej w 2021 roku zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami Programu § 1 ust.1 wynosi 336 859,00 zł. i nie przekracza 80% kosztów realizacji zadania. Gmina Bochnia w roku 2021 na realizację zadania przeznaczy kwotę 84 214,75 zł., co stanowi 20% udział środków własnych na wykonanie tego zadania.

 

 

 

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania wsparcia w ramach

Programu „Posiłek w szkole i w domu”

można uzyskać pod numerem telefonu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, ul.Kazimierza Wielkiego 26 tel. 14 611 67 76.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-19
Data publikacji:2021-03-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Krakowska
Liczba odwiedzin:2825