WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 stycznia 2024

         

 

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 –  2024 rok

       Gmina Bochnia realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny. Dotacja przeznaczona jest na realizację programu w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz moduł 2 „Modułu dla osób dorosłych” Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Zgodnie z art. 115 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu wysokość dotacji, wynosi 65 % kosztów realizacji zadania. Beneficjent dotacji, zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej oraz postanowieniami programu przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 35 % kosztów realizacji zadania. Wysokość dotacji celowej w roku 2024 dla Gminy Bochnia wynosi 144 713,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych). Udział środków własnych wynosi 75 768,54 zł. Całkowity koszt zadania 216 481,54 zł.  Mając na uwadze zapisy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwały nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028, przedstawiamy poniżej najbardziej istotne warunki dofinansowania programu ze środków budżetu państwa na 2024 rok:

1. Zgodnie z punktem III programu możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa udzielenie pomocy w ramach modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w wymienionych formach: 1) posiłku, 2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, 3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

2. Na jeden dzień, dla jednej osoby, możliwe jest dofinansowanie z budżetu państwa przyznania pomocy w jednej formie, tj. posiłku, świadczenia pieniężnego albo świadczenia rzeczowego.

3. W ramach programu, ze środków budżetu państwa dofinansowywane są wydatki na jeden posiłek dziennie, bez względu na zakres pomocy przyznany przez gminę. Warunkiem skorzystania z pomocy przez beneficjentów programu jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 200 % kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej czyli 1200,00 zł na osobę w rodzinie lub 1552,00 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Wszelkich informacji o możliwości skorzystania z programu udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia tel.14 611 67 76.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-01-24
Data publikacji:2024-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Krakowska
Liczba odwiedzin:147