Zawiadomienie XXIV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Bochnia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18 listopada 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.713) Przewodniczący Rady Gminy Bochnia zwołuje XXIV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Bochnia, która odbędzie się dnia 27 listopada 2020 r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Łapczycy.

Proponowany porządek obrad:

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Ustalenie porządku obrad.

III.   Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji.

IV.   Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

V.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 1.  zmiany uchwały budżetowej gminy Bochnia na 2020 rok.
 2.  zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Bochnia na lata  2020-2031.
 3.  zmiany statutu Gminy Bochnia.
 4. zmian w statutach sołectw Gminy Bochnia.
 5. zmiany uchwały Nr XIII/129/15 Rady Gminy Bochnia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. przystąpienia Gminy Bochnia do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.
 7. uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Bochnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.”
 8. wyznaczenia aglomeracji Bochnia- Siedlec.
 9. wyznaczenia aglomeracji Bochnia- Damienice- Proszówki.
 10. VI.    Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. VII.    Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w Gminie Bochnia.
 12. VIII.    Zapytania i wolne wnioski.
 13. IX Zakończenie obrad XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Bochnia.      

Link do transmisji