Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca ptasiej grypy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 listopada 2021

W związku ze stwierdzeniem kolejnych ognisk grypy ptaków na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz innych krajów w Europie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bochni przypomina, że grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus ten może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Wektorem wirusa grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie.

Grypa ptaków jest chorobą o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Państwo, w którym pojawi się choćby jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków traci możliwość eksportu drobiu i produktów pochodzenia drobiowego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, jak również – w zależności od treści umów bilateralnych – z obszaru całego państwa, co generuje wymierne straty finansowe. Jak pokazują doświadczenia zebrane w trakcie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków, najlepszą i jednocześnie najtańszą w wymiarze globalnym, metodą zabezpieczenia gospodarstw jest właściwa prewencja poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracyjnych. Wobec powyższego zwracam się z prośbą o przypomnieniu gospodarstwom utrzymującym drób o zachowaniu szczególnych środków biasekuracyjnych zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

W ramach podejmowanych działań, nie należy :

 • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie,
 • wnosić i wwozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

oraz należy:

 • utrzymywać drób, w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, gdzie jest utrzymywany drób lub inne taki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach inwentarskich;
 • utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
 • przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
 • karmić i poić drób oraz ptaki utrzymywane w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
 • zabezpieczyć słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywana w zamkniętych pomieszczeniem, po zadaszeniem itp.);
 • przestrzegać wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób oraz stałe utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym;
 • stosować przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym;
 • przestrzegać stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich;
 • oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem;
 • powstrzymywać się przez osoby, które w ciągu 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu;
  • przestrzegać nakazu dokonywania codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności;
  • powiadamiać organ IW albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności, znaczącego spadku pobierania paszy i wody, objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszności, sinicy i wybroczyn, biegunki, nagłego spadku nieśności.