Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

9 czerwca 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00202617/01

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY eZAMAWIAJĄCY GMINA BOCHNIA

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl/pn/bochnia-gmina/demand/notice/public/63354/details