Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji istniejących kotłowni gazowych i instalacji c.o. dla 10 budynków szkół z terenu gminy Bochnia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 lipca 2022

Nr Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 2022/BZP 00280188/01 z dnia 27 lipca 2022 roku

Postępowanie ogłoszone w trybie podstawowym prowadzone jest elektronicznie z wykorzystaniem PLATFORMY eZAMAWIAJĄCY GMINA BOCHNIA

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl/pn/bochnia-gmina/demand/notice/public/67973/details