OFERTA NR 4 - Hotel FLORIAN w Bochni (200 m od Uzdrowiska – Kopalnia Soli w Bochni)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 października 2017

Nieruchomość położona w Bochni przy ulicy Galasa 4 o powierzchni łącznej 0.6348 ha składająca się z działek nr 5265/3 o pow. 0.0041 ha, 5265/6 o pow.0.4532 ha, 5267/3 o pow.0.1437 ha , 5267/4 o pow. 0.0338 ha.

Działka 5265/6 zabudowana 5-kondygnacyjnym budynkiem hotelu „Florian” o powierzchni użytkowej 2786 m ², 830 m² powierzchni zabudowy oraz kubaturze 11344 m³.

Nieruchomość objęta jest KW - TR1O/00036366/6 – w dziale II tej księgi Gmina Bochnia wpisana jest jako użytkownik wieczysty gruntu oraz właściciel budynku i budowli.

W planie zagospodarowania przestrzennego terenu Bochnia „Śródmieście” dz. nr 5265/6 oznaczona jest symbolami: 1ZPU3 – teren zieleni urządzonej, 5U1 – teren zabudowy usługowej, 2KDW.2 – teren drogi wewnętrznej, 2U6 – teren zabudowy usługowej, dz. nr 5265/3 oznaczona jest symbolem 1 KDX.20 – teren komunikacji publicznej, dz. nr 5267/3 oznaczona jest symbolami: 1KP5 – teren parkingu, 1ZPU.4 – teren zieleni urządzonej, dz. nr 5267/4 oznaczona jest symbolem 1 ZPU.4 – teren zielni urządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 800 000,00 zł w tym:

 2 600 000,00 zł cena budynku i budowli

    200 000,00 zł cena użytkowania wieczystego gruntu

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek vat

Przetarg odbędzie się dnia 28 grudnia  2017 r. o godz. 9 00 w pok. 3 Urzędu Gminy Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 26.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium 10% wartości nieruchomości. Wadium może być wnoszone jedynie w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić w takim terminie aby najpóźniej w dniu 21 grudnia 2017 r. wpłata znajdowała się na rachunku gminy nr 27 85890006 0260 0110 0001 0004 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Nowy Wiśnicz  Filia w Bochni.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika, który wygra przetarg. Koszt umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca .

Terminy poprzednich przetargów: 5.10.2015 r., 18.03.2016 r., 15.07.2016 r., 21.10.2016 r., 10.02.2017 r., 19.05.2017 r., 25.08.2017 r.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Bochnia ul.Kazimierza Wielkiego 26, pok. 3 tel. (14) 611-60-20, (14) 612-33-61 w.35 w godz. 8°°- 15°°

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Bochnia www.bochnia-gmina.pl (zakładka nieruchomości na sprzedaż) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bochnia, na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bochni ul.Kazimierza Wielkiego 26.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Hotel Florian

    Hotel Florian