Podsumowanie kolejnych lat wdrażania LSR Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 lipca 2017

            W listopadzie ubiegłego roku Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA”  przeprowadziła pierwszy nabór wniosków w ramach zakresu podejmowanie działalności gospodarczej. Limit środków w ramach naboru wynosił 750 000 zł. Złożonych zostało łącznie 9 wniosków na łączna kwotę dofinansowania w wysokości 450 tyś zł. Wszystkie wnioski zostały złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze i były zgodnie z LSR. Po przeprowadzonej ocenie zgodności operacji z kryteriami wyboru operacji, Rada Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” podjęła decyzję  o wybraniu
do finansowania wszystkich złożonych wniosków. Operacje dotyczyły m.in.: podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług projektowych, architektonicznych, wytwarzania produktów stolarskich, pomiaru czasu na zawodach sportowych, usług fotografowania i filmu, usług szkolenia psów oraz rozpoczęcie działalności w branży turystycznej.

erwsi beneficjenci podpisali już umowy z Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy. Niektórzy złożyli nawet  wnioski o wypłatę I transzy. Niestety, nie wszyscy wnioskodawcy, których projekty zostały wybrane do finansowania przez LGD, podpisali umowy. Część wniosków o przyznanie pomocy pozostała bez rozpatrzenia. 

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” w maju bieżącego roku ogłosiła kolejne nabory dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą, tzw. PREMIE oraz dla osób prowadzących działalność, którzy chcą rozwinąć swoją firmę. Limit dostępnych środków
w ramach naboru dla zakresu dotyczącego rozwoju działalności gospodarczej wynosił 900 tyś. zł, co pozwoliło dofinansować 9 operacji. Wysokość zaplanowanych środków dla osób podejmujących działalność gospodarczą w ramach naboru nr 2/2017 wynosiła 800 tyś zł.

W ramach przeprowadzonych naborów, do biura LGD wpłynęło łącznie 23 wnioski, z czego 10 operacji dotyczyło rozwoju działalności gospodarczej, a 13 – PREMII.

Podobnie jak w poprzednim naborze wnioski wpłynęły do biura w terminie i miejscu wskazanym w naborze, jednak w ramach rozwoju działalności gospodarczej jedna operacja była niezgodna z PROW na lata 2014-2020, a co się z tym wiąże, musiała zostać uznana
za niezgodną z LSR.

Rada podjęła uchwały o dofinansowaniu 13 operacji w ramach zakresu dotyczącego zakładania działalności gospodarczej oraz 9 operacji w ramach rozwoju działalności.

Dokumentacja dotycząca naboru wniosków i oceny złożonych operacji została przekazana
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  w dniu 3 lipca br. Obecnie trwa ocena A0 przeprowadzonego naboru, a następnie beneficjenci zostaną wezwani przez pracowników UMWM o przedstawienie ewentualnych wyjaśnień dotyczących realizacji operacji.

Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” planuje końcem roku uruchomić nabory
 na środki niewykorzystane bądź powstałe z oszczędności  po przeprowadzonych naborach
 na operacje z zakresu:

- zakładanie działalności gospodarczej,

-rozwój działalności gospodarczej.

Dodatkowo LGD obecnie ogłosiło nabory w ramach następujących zakresów:

- zachowanie dorobku historycznego, kulturowego oraz sakralnego obszaru LGD – pula środków 200 tyś. zł,

- budowa/remont/modernizacja/wyposażenie obiektów pozwalających na obsługę ruchu turystycznego i/lub promocja turystyki lokalnej – pula środków 600 tyś. zł,

- poprawa infrastruktury publicznej i przestrzennej służącej zaspokajaniu potrzeb kulturowych i społecznych – budżet w wysokości 650 tyś. zł.

Nasza LGD zakłada, iż do końca roku zostaną również przeprowadzone nabory w ramach projektów grantowych oraz operacji własnych. 

Wnioski o przyznanie pomocy można będzie składać w biurze Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”, ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu
o naborze.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie spotkanie

    spotkanie